ประกาศเรื่อง
 1.การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ณ ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทางสถาบัน ฯ ขอแจ้งงดการเรียนการสอนที่สถาบัน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ให้นักศึกษาเรียน Online ผ่านระบบบริการการศึกษา จาก ตารางเรียนนักศึกษาเท่านั้น และขอให้นักศึกษาติดตามการเรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอนประจำวิชานั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง

ส่วนการสอบกลางภาคที่สถาบันจัดสอบ
ช่วงวันที่ 4 - 10 มกราคม 2564
ขอให้นักศึกษาติดตามจากอาจารย์ผู้สอนประจำวิชานั้น ๆ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ฝ่ายวิชาการ งานการเรียนการสอน ห้อง A116
โทรศัพท์ : 02-763-2600 ต่อ 2504, 2646, 2647
งานทะเบียนและประมวลผล ต่อ 2501, 2502, 2505, 2608, 2666
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 ธันวาคม 2563 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666