ประกาศเรื่อง
 1.การขอลาพักการศึกษา / รักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563(ด่วนที่สุด)

ระดับปริญญาตรี
วันที่ 9 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2563

ระดับปริญญาโท และปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
วันที่ 14 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2563

ขั้นตอนการขอลาพัก / รักษาสถานภาพนักศึกษา
1. ติดต่อขอรับคำร้องขอลาพัก / รักษาสถานภาพนักศึกษา ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร A
2. กรอกข้อมูลรหัส ชื่อ นามสกุล คณะ สาขา พร้อมระบุเหตุผลการขอลาพักการศึกษา
3. นำคำร้องยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูลและลงนามรับทราบ
4. นำคำร้องยื่นฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการขอลาพักการศึกษา
5. นำคำร้องส่งคืนงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูลขอลาพักการศึกษา
6. ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาภายหลังยื่นเรื่องขอลาพักการศึกษา

วันจำหน่ายชื่อนักศึกษา เนื่องจากไม่มาติดต่อลงทะเบียน / ขอลาพัก-รักษาสถานภาพนักศึกษา
วันที่ 17 ธันวาคม 2563
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666