ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (หลักสูตรนานาชาติ)

ลงทะเบียนออนไลน์ : 21 - 24 พฤศจิกายน 2563

พิมพ์ใบชำระเงิน : 25 - 28 พฤศจิกายน 2563

ชำระเงิน : 25 - 28 พฤศจิกายน 2563 (สามารถแบ่งชำระได้เป็น3งวด; งวดที่1=15000, งวดที่2=15000 and งวดที่3=ส่วนที่เหลือ)

รายละเอียดวิชาลงทะเบียน ดังนี้
รายวิชาสำหรับสาขา DGE click here

รายวิชาสำหรับสาขา IBM and GBM click here

รายวิชาสำหรับสาขา DSA click here

***หากนักศึกษาไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด รายวิชาจะถูกยกเลิก และจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ในช่วงการลงทะเบียนล่าช้า (30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563)***

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่สำนักหลักสูตรนานาชาติ (ext. 2410).
ประกาศโดย   สำนักหลักสูตรนานาชาติ   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666