ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนล่าช้า การเพิ่ม ลด รายวิชา / ชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)

ช่วงที่ 1 วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น.

ระดับปริญญาตรี
ช่วงที่ 2 วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น.
ยกเลิกผลการลงทะเบียน เนื่องจากไม่ชำระเงิน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบผลการยกเลิกเวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท
ช่วงที่ 2 วันที่ 14 - 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น.

ขั้นตอนการเพิ่ม ลด รายวิชา Online
1. Log in เข้าระบบบริการการศึกษา reg.tni.ac.th
2. เลือกเมนู ลงทะเบียนเพิ่ม ลด
3. พิมพ์รหัสวิชา ตรวจสอบวัน เวลา และเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน
4. กดยืนยันผลการลงทะเบียน เลือกเมนู

4.1 กรณีเพิ่ม ลดรายวิชา แบบไม่ติดเงื่อนไข
- กดเมนู ยืนยันผลการลงทะเบียน

4.2 กรณีเพิ่มรายวิชา แต่ติดเงื่อนไข เช่น กลุ่มเต็ม ไม่สำรองที่นั่ง ฯลฯ
- กดเมนู ***ยื่นคำร้องขอเพิ่ม เปลี่ยนกลุ่ม
- รอผลการอนุมัติคำร้องจากอาจารย์ผู้สอน หรือประธานหลักสูตร 1-3 วัน

5. ตรวจสอบความถูกต้อง และชำระเงินตามวัน เวลา ที่กำหนด
6. เก็บหลักฐานการชำระเงิน ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชั้น 2 อาคาร A

*****นักศึกษาสามารถศึกษา VDO สาธิตการลงทะเบียน การลงทะเบียนเพิ่ม จากระบบ reg.tni.ac.th
ติดตามข่าวประกาศอย่างต่อเนื่องที่ระบบ reg.tni.ac.th
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 ตุลาคม 2563 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666