ประกาศเรื่อง
 1.สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563(ด่วนที่สุด)

สอบปลายภาคการศึกษา
วันที่ 5 - 18 ตุลาคม 2563

นักศึกษาเลือกภาค / ปีการศึกษา ในการตรวจสอบตารางสอบ ห้องสอบ
ที่นั่งสอบ :: ที่เมนู ตารางเรียน / สอบ

การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ

1. นักศึกษากรุณาตรวจสอบวัน เวลา ที่นั่งสอบ ห้องสอบ ให้ถูกต้อง

2. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาให้เรียบร้อยถูกต้องก่อนเข้าห้องสอบ

3. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาพร้อมบัตรประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ

นศ.ที่มีรายชื่อสอบซ้อนภาคปลาย ปีการศึกษาที่ 1/2563
- สามารถตรวจสอบรายชื่อจากระบบ reg.tni.ac.th หรือ
- ติดต่อสอบถามงานการเรียนการสอน ห้อง A116 (ถัดจากห้องทะเบียน ฯ 2 ห้อง)


**นักศึกษาที่ไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา เนื่องจากสูญหาย
1. ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาโลตัสพัฒนาการ เพื่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
2. ติดต่อขอคำร้องเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ชั้น 2 เคาเตอร์การเงิน และนำคำร้องยื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล เพื่อออกบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่**
หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ห้องสำนักพัฒนาวิชาการ A116
โทร.02-7632600 ต่อ 2504 และ2645-2648
ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2563 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666