ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563(ด่วนที่สุด)

แบบขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่าหน่วยกิตที่กำหนด สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563

สามารถศึกษา VDO สาธิตการลงทะเบียนได้จากข่าวประกาศ

ระดับปริญญาโท
ลงทะเบียน วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2563

ระดับปริญญาตรี
ลงทะเบียน วันที่ 26 - 31 ตุลาคม 2563

วันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2563
ลงทะเบียนชุดกระเช้าวิชา
หมายเหตุ เลือกชุดกระเช้าวิชาที่ทางคณะกำหนด และเลือกรายวิชาภาษา เช่น JPN ENL และเลือกเสรีได้พร้อมชุดกระเช้าวิชา

วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563
- ลงทะเบียนเพิ่ม / ลดรายวิชา

วันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 2563
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน / ชำระเงินผ่านธนาคาร
เลือกเมนูผลการลงทะเบียน หรือเมนูภาระค่าใช้จ่าย/ทุน
เก็บหลักฐานการชำระเงิน ติดต่อขอรับใบเสร็จที่สถาบัน ฯ ชั้น 2 เคาเตอร์การเงิน

ยกเลิกผลการลงทะเบียน เนื่องจากไม่ชำระเงิน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ตรวจสอบการยกเลิกผลการลงทะเบียน เวลา 16.00 น.

ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
1. นักศึกษาตรวจสอบชุดกระเช้าวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน วันเวลาเรียน ให้ถูกต้อง
2. ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอปลดล๊อคการลงทะเบียน
3. ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา / ลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด
4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนให้ถูกต้อง / กดยืนยันผลการลงทะเบียน
5. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน / ตรวจสอบรายวิชา / ชำระเงิน ภายในวันที่กำหนด

หมายเหตุ
1. ตรวจสอบภาระหนี้สิน และติดต่อชำระเงินให้เรียบร้อยที่ชั้น 2 เคาเตอร์การเงิน ก่อนวันลงทะเบียน
2. จะต้องลงทะเบียนตามชุดกระเช้าวิชาที่ทางคณะกำหนด พร้อมรายวิชา JPN, ENL
3. จะต้องลงทะเบียน Online ผ่านระบบบริการการศึกษา reg.tni.ac.th ตามวัน เวลา ตามปฏิทินการศึกษากำหนด
4. รายวิชาสหกิจศึกษา ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนร่วมกับรายวิชาทฤษฎี
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
โทร. 02-763-2600 ต่อ 2501
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2563 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666