ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งรายชื่อน.ศ.ใหม่ ระดับ ป.ตรี ที่ค้างส่งเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ ตรวจสอบเอกสารที่ค้างส่ง และ นำเอกสาร มาส่งที่ งานทะเบียนและประมวล อาคาร A ชั้น 1 ภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่นำเอกสารมาส่ง งานทะเบียนจะดำเนินการระงับการเข้าใช้ระบบบริการการศึกษา ซึ่งจะมีผลทำให้นักศึกษาไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียน และ ไม่สามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได้ ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาส่งเอกสารภายในวันที่กำหนด

ตรวจสอบรายชื่อและรายการเอกสารค้างส่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิ๊กที่นี่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิ๊กที่นี่

คณะบริหารธุรกิจ คลิ๊กที่นี่


หมายเหตุ
- ใบรับรองแพทย์ จะต้องเป็นของโรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน หรือ สาธารณสุข ไม่รับของคลินิก
- เอกสารที่เป็นสำเนาจะต้อง ลงนามชื่อ และเขียนข้อความ “สำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ
- ใบมอบตัว จะต้องให้ผู้ปกครองลงนามในเอกสารให้เรียบร้อย
- น.ศ. สามารถส่งเอกสารทางไปรษณย์ได้ โดยจัดส่งตามที่อยู่ดังนี้

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (งานทะเบียนและประมวลผล)
เลขที่ 1771/1 ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2563 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666