ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งยกเลิกผลการลงทะเบียน และปรับสถานะนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2563
และมิได้มาติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
งานทะเบียนและประมวลผล จะยกเลิกผลการลงทะเบียนนักศึกษาภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
และดำเนินการจำหน่ายชื่อนักศึกษา ตามระเบียบข้อบังคับหมวดที่ 11 ข้อ 28
เนื่องจากไม่มาติดต่อลงทะเบียน / ลาพัก-รักษาสถานภาพนักศึกษา

หากนักศึกษานักศึกษามีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
งานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A
โทรศัพท์ 02-763-2600
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 -17.00 น. ต่อ 2501
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 -16.30 น.ต่อ 2645
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2563 เวลา 00:00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666