ประกาศเรื่อง
 1.การขอลาพักการศึกษา / รักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563(ด่วนที่สุด)

ระดับปริญญาตรี
วันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2563

ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) แลปริญญาโท
วันที่ 20 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2563

ขั้นตอนการขอลาพัก / รักษาสถานภาพนักศึกษา
1. ติดต่อขอรับคำร้องขอลาพัก / รักษาสถานภาพนักศึกษา ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร A
2. กรอกข้อมูลรหัส ชื่อ นามสกุล คณะ สาขา พร้อมระบุเหตุผลการขอลาพักการศึกษา
3. นำคำร้องยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูลและลงนามรับทราบ
4. นำคำร้องยื่นฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการขอลาพักการศึกษา
5. นำคำร้องส่งคืนงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูลขอลาพัก / รักษาสถานภาพนักศึกษา
6. ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาภายหลังยื่นเรื่องคำร้องขอลาพักการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่มาติดต่อ ฯ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2563 เวลา 00:00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666