ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)

ปริญญาโท
วันที่ 31 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563

ระดับปริญญาตรี
วันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2563

วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2563
ลงทะเบียนชุดกระเช้าวิชา (ตามรหัสนักศึกษา)
หมายเหตุ นักศึกษาเลือกลงทะเบียนตามชุดกระเช้าวิชาที่ทางคณะกำหนด และสามารถลงทะเบียนวิชาภาษา เช่น JPN ENL และเลือกเสรีได้พร้อมชุดกระเช้าวิชา

วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2563
- ลงทะเบียนเพิ่ม / ลดรายวิชา

วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2563
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และชำระเงินผ่านธนาคาร
เลือกเมนูผลการลงทะเบียน หรือเมนูภาระค่าใช้จ่าย/ทุน
นักศึกษาเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อติดต่อขอรับใบเสร็จที่สถาบัน ฯ

ยกเลิกผลการลงทะเบียน เนื่องจากไม่ชำระเงิน วันที่ 7 กรกฏาคม 2563
ตรวจสอบการยกเลิกผลการลงทะเบียน เวลา 16.00 น.

เปิดเรียน วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
1. นักศึกษาตรวจสอบชุดกระเช้าวิชารหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน วันเวลาเรียน ให้ถูกต้อง
2. นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอปลดล๊อคการลงทะเบียน
3. นักศึกษาตรวจสอบปฏิทินการศึกษา / ลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด
4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนให้ถูกต้อง / กดยืนยันผลการลงทะเบียน
5. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน / ชำระเงิน ภายในวันที่กำหนด

หมายเหตุ
1. นักศึกษาตรวจสอบภาระหนี้สิน และติดต่อชำระเงินให้เรียบร้อยที่ชั้น 2 ห้องบัญชีและการเงิน ก่อนวันลงทะเบียน Online
2. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนตามชุดกระเช้าวิชาที่ทางคณะกำหนด พร้อมรายวิชาหมวดภาษา JPN หรือ ENL
3. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน Online ผ่านระบบบริการการศึกษา ระบบ reg.tni.ac.th ตามวัน เวลา ตามปฏิทินการศึกษา เท่านั้น
4. รายวิชาสหกิจศึกษา ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนร่วมกับรายวิชาทฤษฎี
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
หรือ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2563 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666