ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แนวปฏิบัติการสอบซ้อนและรายชื่อตารางสอบซ้ำซ้อน(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อตารางสอบซ้อน คลิ๊กที่นี่
และศึกษาแนวปฏิบัติการสอบได้ คลิ๊กที่นี่

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ งานการเรียนการสอน ห้อง A116
โทร. 02-7632600 ต่อ 2504 และ 2646-2648
ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2559
 2.ตรวจสอบ “ห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ” รายวิชาต่อไปนี้ อีกครั้งหนึ่ง(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่มีตารางสอบ ในวันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
กรุณาตรวจสอบ “ห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ” รายวิชาต่อไปนี้ อีกครั้งหนึ่ง คลิ๊กที่นี่

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ งานการเรียนการสอน ห้อง A116
โทร. 02-7632600 ต่อ 2504 และ 2646-2648
ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2559
 3.การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2559(ด่วนมาก)

ระดับปริญญาตรี
สอบวันที่ 25 - 29 กรกฏาคม 2559

ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาตรี
สอบวันที่ 30 - 31 กรกฏาคม 2559

นักศึกษากรุณาตรวจสอบวัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ที่นั่งสอบ ห้องสอบให้ถูกต้อง
1. กรณีนักศึกษาที่มีรายวิชาสอบซ้อน กรุณาติดต่อ ห้อง A116 งานการเรียนการสอน
2. นักศึกษาที่บัตรประจำตัวนักศึกษาสูญหาย กรุณาติดต่อสั่งทำบัตรประจำตัวนักศึกษาที่งานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 พร้อมชำระเงินที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย พร้อมยื่นบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2559
 4.รายชื่อนักศึกษาที่ค้างส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปี 2559(ด่วนมาก)
ขอให้นักศึกษารหัส 59 ที่ค้างส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ส่งเอกสารภายในวันที่ศุกร์ที่ 15 ก.ค. 59 หากนักศึกษาไม่ส่งเอกสาร สถาบันฯจะดำเนินการ Lock ระบบบริการการศึกษาภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ค. 59 ซึ่งจะมีผลทำให้นักศึกษาไม่สามารถตรวจสอบตารางสอบและรายชื่อสอบกลางภาคได้

กรณีผู้ที่ค้างส่งวุฒิการศึกษา หากขอเลื่อนส่งเอกสารแล้วแต่ไม่สามารถส่งวุฒิการศึกษาได้ภายในภาคการศึกษาแรก (วันที่ 30 ก.ย. 59) หรือ ผู้ที่นำวุฒิการศึกษามาส่งแล้ว แต่เอกสารระบุวันสำเร็จการศึกษาหลังวันที่ 3 มิ.ย. 59 นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากหลักฐานการสำเร็จไม่สมบูรณ์ หรือสำเร็จการศึกษาภายหลังจากวันที่สถาบันฯกำหนดให้

รายชื่อผู้ที่ค้างส่งเอกสาร Click

หนังสือรับรองนักศึกษา สำหรับผู้ปกครอง Click

แบบฟอร์มขอส่งเอกสาร Click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2559
 5.คู่มือใช้งานระบบทะเบียนฯ ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th
สำหรับนักศึกษา **ลงทะเบียน Online**
นักศึกษาทุกท่าน สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนฯ
ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th โดย คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666