ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2557(ด่วนที่สุด)

ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา 3/2557
หลักสูตรปริญญาตรี
วันลงทะเบียน
วันที่ 16-18 มีนาคม 2558
วันพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน / ชำระเงิน
วันที่ 16-18 มีนาคม 2558

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
หลักสูตรปริญญาโท
วันลงทะเบียน
วันที่ 14-18 มีนาคม 2558
วันพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน / ชำระเงิน
วันที่ 14-18 มีนาคม 2558

นักศึกษาที่มียอดค้างชำระกรุณาติดต่อฝ่ายบัญชีและการเงิน ก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2558
 2.ยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา / ย้ายคณะ /ย้ายสาขา / ขอกลับเข้ามาศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2558(ด่วนที่สุด)

วันอังคารที่ 7 - วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 (ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558)

ขั้นตอนการย้ายคณะ / ย้ายสาขา
1. นักศึกษาติดต่อขอคำร้องขอย้ายคณะ / ย้ายสาขา ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
2. นักศึกษากรอกข้อมูลรายละเอียดนักศึกษา เหตุผลการขอย้ายคณะ ย้ายสาขาให้ชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์
3. แนบเอกสารหลักฐาน เช่นใบ Transcript ถึงภาคล่าสุด

หมายเหตุ กรณีนักศึกษาที่ขอย้ายคณะจะต้องติดต่อยื่นคำร้องที่งานทะเบียน เพื่อขอทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานของคณะ สาขา ใหม่ที่นักศึกษาจะขอย้ายไปสังกัด
งานทะเบียนฯ จะประสานงานการเรียนการสอนเพื่อนัดนักศึกษาสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน

4. ดำเนินการตามขั้นตอนของคำร้อง
5. ชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชั้น 2
6. นักศึกษารับรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ พร้อม Password

นักศึกษากรุณายื่นคำร้องตามวัน เวลาที่กำหนด
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
 3.การลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2557(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาที่จะต้องลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557

- กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน
วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2558
* ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประสานฝ่ายวิชาการ งานทะเบียนและประมวล ลงทะเบียนฝึกงานแก่นักศึกษา

- พิมพ์ใบแจ้งยอด และ ชำระเงิน
วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2558

- ยกเลิกผลการลงทะเบียน กรณีนักศึกษาไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด
วันที่ 7 มีนาคม 2558

ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน
1. นักศึกษาติดต่อศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน ชั้น 5 อาคาร A
2. งานทะเบียนฯ ดำเนินการลงทะเบียนให้แก่นักศึกษาวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2558
3. รายวิชาฝึกงานไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนร่วมกับรายวิชาทฤษฎี

หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษา ชั้น 5 อาคาร A

นักศึกษาที่จะต้องทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2558

- กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา
วันที่ 28 - 29 เมษายน 2558
* ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประสานฝ่ายวิชาการ งานทะเบียนและประมวล ลงทะเบียนฝึกงานแก่นักศึกษา

- พิมพ์ใบแจ้งยอด และ ชำระเงิน
วันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2558

- ยกเลิกผลการลงทะเบียน กรณีนักศึกษาไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

นักศึกษาที่มียอดค้างชำระกรุณาติดต่อฝ่ายบัญชีและการเงิน ก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2558
 4.สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2557(ด่วนที่สุด)
สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2557
วันที่ 16 -27 กุมภาพันธ์ 2558
การเตรียมตัวก่อนสอบ
1. ตรวจสอบรายชื่อ รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน เวลาสอบ ห้องสอบ ที่นั่งสอบให้ถูกต้อง
2. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย ก่อนเข้าห้องสอบ
3. เตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประชาชน ให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ

หมายเหตุ นักศึกษาที่บัตรประจำตัวนักศึกษาสูญหายกรุณาติดต่อสั่งทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ที่ ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล ล่วงหน้าก่อนสอบ

4.นักศึกษาที่มีรายชื่อสอบซ้อน กรุณาติดต่อ ห้อง A116
ฝ่ายวิชาการ งานการเรียนการสอน (ถัดจากห้องทะเบียนฯ)
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีตารางสอบซ้อน >>>>>>>>คลิกที่นี่

นักศึกษาสามารถตรวจสอบปฏิทินการศึกษา
วัน เวลา ลงทะเบียน / ชำระเงิน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
ได้ที่ ระบบงานทะเบียน reg.tni.ac.th. ปฏิทินการศึกษา 3/2557
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2558
 5.แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาไม่ครบ(ด่วนมาก)

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามรหัสนักศึกษาดังนี้
รหัส 54 click
รหัส 55 click
รหัส 56 click
รหัส 57 click

หนังสือรับรอง(ผู้ปกครอง) click


ผู้ที่มีรายชื่อไม่ส่งเอกสารจะถูก lock ระบบบริการการศึกษาในวันที่ 24 ม.ค. 58 ซึ่งนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียน summer/57 ประเมินอาจารย์ผู้สอน และดูผลการเรียนได้

สำหรับนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษาแต่ยังไม่ส่งใบแสดงผลการเรียน นักศึกษาอาจจะสำเร็จการศึกษาช้ากว่าคนอื่นๆ เนื่องจากทางสถาบันจะต้องนำเอกสารดังกล่าวส่งกลับไปตรวจสอบวุฒิการศึกษากับสถาบันเดิมของนักศึกษา ซึ่งบางสถานศึกษามีขั้นตอนการตรวจสอบที่ใช้เวลานาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องทะเบียน เบอร์โทร 0-2763-2600 ต่อ 2502 (พี่แป้ง)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2558
 6.วิธียกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms)
ยกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms) โดย พิมพ์คำว่า UNREGISTER แล้วส่งไปที่เบอร์ 9010189
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666