ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.วันลงทะเบียนล่าช้า วันเพิ่ม ลดวิชาเรียน ภาค 2/2557(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาที่ถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน เนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด
สามารถลงทะเบียนล่าช้า Online ได้ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี
วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2557 วันลงทะเบียนล่าช้า วันเพิ่ม ลดวิชาเรียน / พิมพ์ใบแจ้งยอด / ชำระเงิน

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)และ หลักสูตรปริญญาโท
วันที่ 1 - 9 พฤศจิกายน 2557 วันลงทะเบียนล่าช้า วันเพิ่ม ลดวิชาเรียน / พิมพ์ใบแจ้งยอด / ชำระเงิน


หมายเหตุ
1. นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากปฏิทินการศึกษา ภาค 2/2557
2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนล่าช้า เพิ่ม ลด เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาผ่านระบบ Onlineได้
3. กรณีนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียน เพิ่ม ลด Online เนื่องจากไม่มีตระกร้า นักศึกษาจะต้องติดต่อขอใบเพิ่ม ขยายกลุ่มเรียนที่ห้องทะเบียนและประมวลผล ดำเนินการตามขั้นตอนเสนออาจารย์ผู้สอน ประธานหลักสูตรลงนามรับทราบอนุมัติ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2557
 2.การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2557(ด่วน)

รายละเอียดตระกร้าชุดวิชา คลิกที่นี่

กำหนดการลงทะเบียนด้วยชุดกระเช้าวิชา
- ลงทะเบียน Online วันที่ 13 – 17 ต.ค 57
- ลงทะเบียนด้วยชุดกระเช้าวิชา วันที่ 13 – 15 ต.ค 57
- นศ.รหัส 55, 54, 53 ลงทะเบียน วันที่ 13 ต.ค 57
- นศ.รหัส 56 ลงทะเบียน วันที่ 14 ต.ค 57 (ลงตามกระเช้าวิชาที่ทางสถาบันจัดให้)
- นศ.รหัส 57 ลงทะเบียน วันที่ 15 ต.ค 57 (ลงตามกระเช้าวิชาที่ทางสถาบันจัดให้)
- วันเพิ่ม ลดรายวิชา เปลี่ยนกลุ่ม วันที่ 13 – 17 ต.ค 57
- วันพิมพ์ใบแจ้งยอด / ชำระเงิน วันที่ 18 – 21 ต.ค 57

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1.นศ.ตรวจสอบวัน เวลา การลงทะเบียน (ลงทะเบียนตามรหัสนศ.)
2. นศ.ตรวจสอบกระเช้าวิชา วัน เวลาเรียน กลุ่มเรียน ให้ถูกต้อง
3.นศ.ลงทะเบียนตามกระเช้าวิชาที่สถาบันกำหนด กรณีที่นศ.ไม่ผ่านรายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) จะไม่สามารถลงรายวิชาตัวต่อได้ นศ.จะต้องถอนรายวิชาตัวต่อนั้นออก
4. ตรวจสอบรายวิชา วันเวลาเรียน กลุ่มเรียนให้ถูกต้องเรียบร้อย
5. กดยืนยันการลงทะเบียน เพื่อบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน
6. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนให้เรียบร้อย
7. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน / ชำระเงิน ภายในวันที่ 18 – 21 ต.ค 57

หมายเหตุ
1.นศ.ศึกษาคู่มือ ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชา รายวิชา ตามคณะและสาขาที่นศ.สังกัด
2.นศ.ชั้นปีที่ 1(รหัส 57) จะต้องเลือกรายวิชากลุ่มวิชาภาษา เช่น ENL, JPN, JBJ ตามหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด (คู่มือนักศึกษา) และลงทะเบียนเพิ่มเติมจากชุดกระเช้าวิชา
3. นศ.ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จะต้องลงทะเบียนรายวิชากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เพิ่มเติมจากชุดกระเช้าวิชา
4. นศ.รหัส 56 และนศ.รหัส 57 ที่ไม่ได้สามารถลงทะเบียนตามกระเช้าวิชาติดต่องานทะเบียน ช่วง 13-17 ต.ค 57 หรือต้องการเพิ่มรายวิชานอกจากกระเช้าวิชาที่กำหนด นักศึกษาจะต้องมาติดต่อขอเขียนใบลงทะเบียน เพิ่ม เพื่อขออนุมัติการเพิ่มรายวิชาตามขั้นตอน ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร A ช่วงวันที่ 27 – 31 ต.ค 57
หากมีข้อสงสัยประการใดนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายวิชาการ งานการเรียนการสอน และงานทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2557
 3.ติดตามนักศึกษาที่เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนไม่ครบ รหัส 54-57(สำคัญมาก)(ด่วน)
รหัส 54 click
รหัส 55 click
รหัส 56 click
รหัส 57 click

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว โปรดนำเอกสารมาส่งที่ห้องทะเบียนและประมวลผล (อาคาร A ชั้น 1) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้หากนักศึกษาที่ไม่มายื่นเอกสารภายในวันดังกล่าว ทางงานทะเบียนและประมวลผลจะดำเนินการ ระงับระบบบริการการศึกษา ในส่วนของการลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2557 ได้ และนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา จะถูกระงับเรื่องสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ
1.(นศ.ป.ตรี) ใบผลการเรียน คือ ใบ ปพ:1-4 ของผู้ที่จบ ม.ปลาย
หรือ ใบแสดงผลการเรียน ของผู้ที่จบ ปวช.
2. ใบรับรองแพทย์ต้องออกให้โดย โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
ไม่รับของคลินิก
3. หนังสือรับรอง คือหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง สามารถ download เอกสารได้ที่นี่ แบบฟอร์มหนังสือรับรองผู้ปกครอง click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 4.วิธียกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms)
ยกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms) โดย พิมพ์คำว่า UNREGISTER แล้วส่งไปที่เบอร์ 9010189
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666