ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งปิดทำการ 1 วัน(ด่วนที่สุด)

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
งานทะเบียนและประมวลผล ปิดทำการ 1 วัน

ขอบคุณค่ะ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2559
 2.ตารางสอบซ้อน ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2559(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ รายชื่อ รายวิชา และห้องสอบ ตามวันและเวลา
ของภาคการศึกษาที่ 1/2559 ได้ที่นี่ Click

โปรดอ่าน !! แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ตารางสอบซ้อน Click

ทั้งนี้ หากนักศึกษามีปัญหา ขัดข้อง หรือสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ งานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ (ห้อง A116) โทร. 02 763 2600 ต่อ 2504, 2645 – 2648
ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2559
 3.การย้ายสาขาวิชา ย้ายคณะ ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)

หลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรปริญญาโท
วันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2559

ขั้นตอนการย้ายสาขาวิชา ย้ายคณะ ขอกลับเข้าศึกษาใหม่
1. ตรวจสอบวัน เวลา การย้ายสาขาวิชา ย้ายคณะ ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ จากปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 /2559
2. ติดต่อขอคำร้องขอย้ายสาขาวิชา ย้ายคณะ ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ที่ตู้เอกสาร ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
3. กรอกข้อมูลนักศึกษา ชั้น ปี สาขา เหตุผล รายวิชาขอโอนย้าย / เทียบโอนรายวิชา ให้ชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์
4. แนบใบแสดงผลการเรียนถึงภาคล่าสุด
5. นักศึกษานำคำร้องยื่นให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบ /ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร คณบดี ลงนามรับทราบอนุมัติ
6. กรณีนักศึกษาย้ายต่างคณะ ย้ายต่างสาขา และขอกลับเข้าศึกษาใหม่ จะต้องสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานตามที่คณะ สาขาใหม่กำหนด
*สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 - 17.00 น.
*ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.
7. ลงทะเบียน / ชำระเงิน วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2559
8. นักศึกษากรุณาดำเนินการตามวัน เวลา ที่กำหนด

*หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2559
 4.การลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วน)

นักศึกษาที่ลงทะเบียนสหกิจศึกษา
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน Online และชำระเงิน รายวิชาสหกิจศึกษา
วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2559

ลงทะเบียนรายวิชาภาคทฤษฎี
ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปริญญาโท
- วันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2559
ระดับปริญญาตรี
ช่วงวันลงทะเบียน Online วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2559
ลงทะเบียนชุดกระเช้าวิชา วันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2559
เฉพาะนักศึกษารหัส 59 เริ่มลงทะเบียนชุดกระเช้าวิชา เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
นักศึกษาสามารถลบรายวิชากรณีไม่ผ่านเงื่อนไข และสามารถเพิ่มรายวิชาภาษาและวิชาอื่นๆ ที่ทางคณะสำรองที่นั่งให้ ได้ในวันลงทะเบียนชุดกระเช้าวิชา
*นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนตามชุดกระเช้าวิชาที่ทางคณะกำหนดเท่านั้น
ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา วันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2559
เมนูเพิ่ม-ลดรายวิชาจะปรากฏในวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2559
พิมพ์ใบแจ้งยอด / ชำระเงิน (เมนูผลการลงทะเบียน)
วันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2559
ยกเลิกผลการลงทะเบียน เนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวัน เวลาที่กำหนด
วันที่ 21 ตุลาคม 2559
ขั้นตอนการลงทะเบียน Online ผ่านระบบบริการงานทะเบียน
1. นักศึกษาตรวจสอบปฏิทินการศึกษา / เลือกชุดกระเช้าวิชา / เลือกวิชากลุ่มภาษา / วิชาเลือกที่ต้องการลงทะเบียน / และลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด
2. ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอปลดล๊อคการลงทะเบียน
3. เลือกชุดกระเช้าวิชา / ตรวจสอบชุดกระเช้าวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน วันเวลาเรียน / สอบ ให้ถูกต้อง
หมายเหตุ ทางคณะมิได้ระบุกลุ่มวิชาภาษาไว้ในชุดกระเช้าวิชา ฉะนั้นนักศึกษาจะต้องตรวจสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน เวลาเรียน กลุ่มเรียน แล้วทำการลงทะเบียนเพิ่มจากชุดกระเช้าวิชาที่เลือก
4. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนให้ถูกต้อง แล้วกดยืนยันผลการลงทะเบียน / นักศึกษาจะต้องกดยืนยันผลการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ
5. กรณีรายวิชาสหกิจศึกษา ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาร่วมกับรายวิชาภาคทฤษฎี
6. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน พร้อมชำระเงิน ภายในวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2559
กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียน online ได้ กรุณาติดต่องานทะเบียนฯ ด่วน
ติดต่อสอบถาม งานทะเบียนและประมวลผล โทร.02-763-2600 ต่อ 2501, 2502, 2505, 2608, 2634
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวผล   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2559
 5.รายชื่อนักศึกษาที่ค้างส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปี 2559(ด่วน)
ขอให้นักศึกษารหัส 59 ที่ค้างส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ส่งเอกสารภายในวันที่ศุกร์ที่ 15 ก.ค. 59 หากนักศึกษาไม่ส่งเอกสาร สถาบันฯจะดำเนินการ Lock ระบบบริการการศึกษาภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ค. 59 ซึ่งจะมีผลทำให้นักศึกษาไม่สามารถตรวจสอบตารางสอบและรายชื่อสอบกลางภาคได้

กรณีผู้ที่ค้างส่งวุฒิการศึกษา หากขอเลื่อนส่งเอกสารแล้วแต่ไม่สามารถส่งวุฒิการศึกษาได้ภายในภาคการศึกษาแรก (วันที่ 30 ก.ย. 59) หรือ ผู้ที่นำวุฒิการศึกษามาส่งแล้ว แต่เอกสารระบุวันสำเร็จการศึกษาหลังวันที่ 3 มิ.ย. 59 นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากหลักฐานการสำเร็จไม่สมบูรณ์ หรือสำเร็จการศึกษาภายหลังจากวันที่สถาบันฯกำหนดให้

รายชื่อผู้ที่ค้างส่งเอกสาร Click

หนังสือรับรองนักศึกษา สำหรับผู้ปกครอง Click

แบบฟอร์มขอส่งเอกสาร Click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2559
 6.คู่มือใช้งานระบบทะเบียนฯ ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th
สำหรับนักศึกษา **ลงทะเบียน Online**
นักศึกษาทุกท่าน สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนฯ
ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th โดย คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666