ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
ลาพักการศึกษา
วันที่ 27 ต.ค. - 25 พ.ย. 2557
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
ลาพักการศึกษา
วันที่ 1 - 30 พ.ย. 2557

ขั้นตอนการลาพักการศึกษา
1. ติดต่อขอคำร้องลาพักการศึกษา ที่ห้องทะเบียนและประมวลผล A101 ชั้น 1 อาคาร A
2. นักศึกษากรอกข้อมูล พร้อมเหตุผลการขอลาพักการศึกษา ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. นำคำร้องยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษา คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อลงนามรับทราบ / อนุมัติ
***กรณีนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท นำคำร้องยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย และคณบดี ลงนามรับทราบ / อนุมัติ
4. นำคำร้องยื่นชำระเงินค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 อาคาร A
5. นำคำร้องส่งคืนงานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A เพื่อบันทึกข้อมูล
นักศึกษาสามารถตรวจสอบวันลาพักการศึกษาได้ที่ ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2557
 2.แจ้งสำเร็จการศึกษา 2/57ของนักศึกษา ปริญญาตรี (วันที่ 3 - 21 พ.ย.57)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียน 2/57 เป็นภาคเรียนสุดท้าย ขอให้นักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา online พร้อมพิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 3-21 พ.ย. 57 โดยจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามให้เรียบร้อย และส่งใบแจ้งสำเร็จการศึกษาที่ห้องทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พ.ย. 57

หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่ยื่นสำเร็จการศึกษา และไม่ส่งเอกสารให้งานทะเบียนฯ ตามวันที่กำหนด จะต้องยื่นสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนถัดไปเท่านั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2557
 3.ติดตามนักศึกษาที่เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนไม่ครบ รหัส 54-57(สำคัญมาก)(ด่วน)
รหัส 54 click
รหัส 55 click
รหัส 56 click
รหัส 57 click

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว โปรดนำเอกสารมาส่งที่ห้องทะเบียนและประมวลผล (อาคาร A ชั้น 1) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้หากนักศึกษาที่ไม่มายื่นเอกสารภายในวันดังกล่าว ทางงานทะเบียนและประมวลผลจะดำเนินการ ระงับระบบบริการการศึกษา ในส่วนของการลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2557 ได้ และนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา จะถูกระงับเรื่องสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ
1.(นศ.ป.ตรี) ใบผลการเรียน คือ ใบ ปพ:1-4 ของผู้ที่จบ ม.ปลาย
หรือ ใบแสดงผลการเรียน ของผู้ที่จบ ปวช.
2. ใบรับรองแพทย์ต้องออกให้โดย โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
ไม่รับของคลินิก
3. หนังสือรับรอง คือหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง สามารถ download เอกสารได้ที่นี่ แบบฟอร์มหนังสือรับรองผู้ปกครอง click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 4.วิธียกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms)
ยกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms) โดย พิมพ์คำว่า UNREGISTER แล้วส่งไปที่เบอร์ 9010189
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666