ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การแจ้งสำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาค 2/2557(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ที่จะขอแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557
กรุณาติดต่องานทะเบียนและประมวลผล
วันแจ้งสำเร็จการศึกษา
บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2558
ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2558
 2.แจ้งปิดรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2557 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)

ด้วยงานทะเบียนและประมวลผลขอถอนรายวิชา MTE-401 เนื่องจากปิดรายวิชา

ปิดรายวิชาเพิ่มเติม EEN-203 ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า กลุ่มที่ 1 และ 2

แจ้งปิดรายวิชา AEN-301 วิศวกรรมยานยนต์ 1
งานทะเบียนได้ดำเนินการถอนรายวิชาแก่นักศึกษาแล้ว


แจ้งปิดรายวิชา INT-102ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเอตร์เบื้องต้น
งานทะเบียนได้ดำเนินการถอนรายวิชาแก่นักศึกษาแล้ว
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2558
 3.การถอนรายวิชา ภาค 3/2557(ด่วนที่สุด)

ด้วยงานทะเบียนและประมวลผล ได้ดำเนินการถอยรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2557 เนื่องจากนักศึกษาไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนล่าช้า ลงทะเบียนเพิ่ม ลดรายวิชา และชำระเงิน ได้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) นักศึกษาปริญญาโท
วันที่ 21 - 29 มีนาคม 2558

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2558

ยกเลิกผลการลงทะเบียนล่าช้า
วันที่ 30 มีนาคม 2558
นักศึกษากรุณาตรวจสอบปฏิทินการศึกษาทุกครั้ง
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2558
 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์ Website มคอ.3 (TQF)
ประจำภาคเรียนฤดูร้อน 3/2557
(ด่วนที่สุด)
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดทำ Website มคอ.3(TQF)
เพื่อให้นักศึกษาวิศวกรรม สามารถ download มคอ. (TQF)
ประจำภาคเรียนฤดูร้อนที่ 3/2557 โดย Click Link Website
Website TQF ที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2558
 5.วิธีการตรวจสอบผลการอนุมัติขอสำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถ download วิธีการตรวจสอบผลการอนุมัติขอสำเร็จการศึกษา โดย Click Download ที่นี่
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2558
 6.การขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2558(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาที่ประสงค์ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
ติดต่อสมัครขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
วันที่ 7-24 เมษายน 2558 เท่านั้น
ดำเนินการขอสมัครเข้าศึกษาใหม่ พร้อมชำระค่าสมัคร

นำใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัครยื่นขอคำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ที่ ห้อง A101 ห้องทะเบียนและประมวลผล / ดำเนินการตามขั้นตอนคำร้อง

นักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ กรณีที่เข้าศึกษาในคณะใหม่ จะต้องทดสอบวัดระดับความรู้ ตามระเบียบ และประกาศของคณะที่นักศึกษาเข้าศึกษา

เกณฑ์การสอบวัดระดับความรู้ให้เป็นไปตามระเบียบ / ประกาศของคณะ

สอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน วันที่ 28 เมษายน 2558

เงื่อนไขการขอกลับเข้ามาเรียนใหม่ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป" ดังประกาศแนบ และ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
สามารถโหลด คำอธิบายรายวิชา ได้ที่ คลิก
คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 004/2557 คลิก
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2558
 7.คู่มือใช้งานระบบทะเบียนฯ ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th
สำหรับนักศึกษา **ลงทะเบียน Online**
นักศึกษาทุกท่าน สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนฯ
ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th โดย คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2558
 8.วิธียกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms)
ยกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms) โดย พิมพ์คำว่า UNREGISTER แล้วส่งไปที่เบอร์ 9010189
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666