ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่สอบวัดระดับความรู้ วันที่ 28 เมษายน 2558(ด่วนที่สุด)

สอบวัดระดับความรู้วันที่ 28 เมษายน 2558
ห้องสอบ A601
นักศึกษาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบที่หน้าห้องสอบ หรือ หน้าห้องทะเบียนและประมวลผล
เวลา 9.00 - 11.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
เวลา 12.00 - 14.00 น. สอบวิชาฟิสิกส์
เวลา 14.30 - 16.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ

แต่งเครื่องแบบนักศึกษาให้เรียบร้อย
รายชื่อนศ.สอบวัดระดับเพื่อขอกลับเข้ามาเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2558
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและวิชาที่สอบ
คลิกดูประกาศที่นี่
ประกาศผลสอบวันที่ 30 เมษายน 2558
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2558
 2.การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่1/2558(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาที่จะต้องทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2558

- กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา
วันที่ 28 - 29 เมษายน 2558
* ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประสานฝ่ายวิชาการ งานทะเบียนและประมวล ลงทะเบียนสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา

- พิมพ์ใบแจ้งยอด และ ชำระเงิน
วันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2558

- ยกเลิกผลการลงทะเบียน กรณีนักศึกษาไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

นักศึกษาที่มียอดค้างชำระกรุณาติดต่อฝ่ายบัญชีและการเงิน ก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง

ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา
1. นักศึกษาติดต่อศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน ชั้น 5 อาคาร A
2. งานทะเบียนฯ ดำเนินการลงทะเบียนให้แก่นักศึกษาวันที่ 28-29 เมษายน 2558
3. รายวิชาสหกิจสึกษาไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนร่วมกับรายวิชาทฤษฎี

หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษา ชั้น 5 อาคาร A
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2558
 3.เลื่อนการประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบวิชาปรับพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
งานพัฒนาการเรียนการสอนขอเลื่อนการประกาศรายชื่อนักศึกษา
ผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาปรับพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2558
เป็นวันที่ 30 เมษายน 2558
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดตามประกาศ
คลิกดูประกาศที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2558
 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์ Website มคอ.3 (TQF)
ประจำภาคเรียนฤดูร้อน 3/2557
(ด่วนที่สุด)
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดทำ Website มคอ.3(TQF)
เพื่อให้นักศึกษาวิศวกรรม สามารถ download มคอ. (TQF)
ประจำภาคเรียนฤดูร้อนที่ 3/2557 โดย Click Link Website
Website TQF ที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2558
 5.วิธีการตรวจสอบผลการอนุมัติขอสำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถ download วิธีการตรวจสอบผลการอนุมัติขอสำเร็จการศึกษา โดย Click Download ที่นี่
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2558
 6.การขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2558(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาที่ประสงค์ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
ติดต่อสมัครขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
วันที่ 7-24 เมษายน 2558 เท่านั้น
ดำเนินการขอสมัครเข้าศึกษาใหม่ พร้อมชำระค่าสมัคร

นำใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัครยื่นขอคำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ที่ ห้อง A101 ห้องทะเบียนและประมวลผล / ดำเนินการตามขั้นตอนคำร้อง

นักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ กรณีที่เข้าศึกษาในคณะใหม่ จะต้องทดสอบวัดระดับความรู้ ตามระเบียบ และประกาศของคณะที่นักศึกษาเข้าศึกษา

เกณฑ์การสอบวัดระดับความรู้ให้เป็นไปตามระเบียบ / ประกาศของคณะ

สอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน วันที่ 28 เมษายน 2558

เงื่อนไขการขอกลับเข้ามาเรียนใหม่ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป" ดังประกาศแนบ และ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
สามารถโหลด คำอธิบายรายวิชา ได้ที่ คลิก
คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 004/2557 คลิก
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2558
 7.การขอกลับเข้ามาศึกษาใหม่ (รีรหัส) ภาคการศึกษาที่ 1/2558(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
การรับสมัครนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่
วันที่ 7 - 24 เมษายน 2558 ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
1. นักศึกษาติดต่อศูนย์รับสมัครนักศึกษา
1.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่ http://www.tni.ac.th
1.2 พิมพ์ใบสมัคร
1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

2. นักศึกษาติดต่อขอแบบคำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ และขอเทียบโอนรายวิชาที่งานทะเบียนและประมวลผล พร้อมยื่นหลักฐานใบเสร็จการชำระเงิน
- กรณีที่นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ในคณะ และสาขาวิชาใหม่ นักศึกษาจะต้องทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานตามระเบียบของสถาบัน
3. นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่และขอเทียบโอนรายวิชาจะต้องดำเนินการขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตที่คณะที่นักศึกษาเข้าศึกษา เพื่อเสนอประธานหลักสูตร และคณบดีลงนามอนุมัติ
4. นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาใหม่จะได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในอัตราเดียวกับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ
5. การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตจะต้องเป็นไปตามระเบียบของสถาบัน
6. นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ จะต้องนำหลักฐานและเอกสารการสมัครเรียน เช่น สำเนาวุฒิการศึกษา ฯลฯ ยื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล

หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2558
 8.ยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา / ย้ายคณะ /ย้ายสาขา / ขอกลับเข้ามาศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2558(ด่วนที่สุด)

วันอังคารที่ 7 - วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 (ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558)

ขั้นตอนการย้ายคณะ / ย้ายสาขา
1. นักศึกษาติดต่อขอคำร้องขอย้ายคณะ / ย้ายสาขา ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
2. นักศึกษากรอกข้อมูลรายละเอียดนักศึกษา เหตุผลการขอย้ายคณะ ย้ายสาขาให้ชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์
3. แนบเอกสารหลักฐาน เช่นใบ Transcript ถึงภาคล่าสุด

หมายเหตุ กรณีนักศึกษาที่ขอย้ายคณะจะต้องติดต่อยื่นคำร้องที่งานทะเบียน เพื่อขอทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานของคณะ สาขา ใหม่ที่นักศึกษาจะขอย้ายไปสังกัด

ทดสอบวัดระดับความรู้ วันที่ 28 เมษายน 2558
งานทะเบียนฯ จะประสานงานการเรียนการสอนเพื่อนัดนักศึกษาสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน

4. ดำเนินการตามขั้นตอนของคำร้อง
5. ชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชั้น 2
6. นักศึกษารับรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ พร้อม Password

นักศึกษากรุณายื่นคำร้องตามวัน เวลาที่กำหนด
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
 9.คู่มือใช้งานระบบทะเบียนฯ ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th
สำหรับนักศึกษา **ลงทะเบียน Online**
นักศึกษาทุกท่าน สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนฯ
ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th โดย คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2558
 10.วิธียกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms)
ยกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms) โดย พิมพ์คำว่า UNREGISTER แล้วส่งไปที่เบอร์ 9010189
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666