ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ด่วนที่สุด!!! นศ.ฝึกงาน Download ใบแจ้งชำระเงิน(ด่วนที่สุด)

นศ.ที่ลงฝึกงานในเทอม 3/2557 สามารถเข้าไป Download ใบแจ้งชำระเงินได้จาก Link ด้านล่าง

ให้พิมพฺใบแจ้งชำระเงิน และนำไปชำระเงินภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558
Click Link นี้เพื่อ Download ใบแจ้งชำระเงิน

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฝึกงาน 3/2557 เนื่องจากมีหนี้ต้องชำระ ให้นักศึกษาดำเนินการชำระให้เรียบร้อยที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
และนักศึกษาติดต่อลงทะเบียนฝึกงานที่ห้องทะเบียนและประมวล วันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 16.00 น. พร้อมชำระเงินที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประกาศโดย   งานทะเบียนแลประมวลผล   วันที่ประกาศ   5 มีนาคม 2558
 2.แจ้งวันปิดทำการ (เดือน มีนาคม 58 )(ด่วนที่สุด)
วันที่ 9-10 มี.ค. 58
วันที่ 12-13 มี.ค. 58
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2558
 3.การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2557(ด่วนที่สุด)

ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา 3/2557
หลักสูตรปริญญาตรี
วันลงทะเบียน
วันที่ 16-18 มีนาคม 2558
วันพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน / ชำระเงิน
วันที่ 16-18 มีนาคม 2558

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
หลักสูตรปริญญาโท
วันลงทะเบียน
วันที่ 14-18 มีนาคม 2558
วันพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน / ชำระเงิน
วันที่ 14-18 มีนาคม 2558

นักศึกษาที่มียอดค้างชำระกรุณาติดต่อฝ่ายบัญชีและการเงิน ก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2558
 4.ยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา / ย้ายคณะ /ย้ายสาขา / ขอกลับเข้ามาศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2558(ด่วนที่สุด)

วันอังคารที่ 7 - วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 (ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558)

ขั้นตอนการย้ายคณะ / ย้ายสาขา
1. นักศึกษาติดต่อขอคำร้องขอย้ายคณะ / ย้ายสาขา ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
2. นักศึกษากรอกข้อมูลรายละเอียดนักศึกษา เหตุผลการขอย้ายคณะ ย้ายสาขาให้ชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์
3. แนบเอกสารหลักฐาน เช่นใบ Transcript ถึงภาคล่าสุด

หมายเหตุ กรณีนักศึกษาที่ขอย้ายคณะจะต้องติดต่อยื่นคำร้องที่งานทะเบียน เพื่อขอทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานของคณะ สาขา ใหม่ที่นักศึกษาจะขอย้ายไปสังกัด
งานทะเบียนฯ จะประสานงานการเรียนการสอนเพื่อนัดนักศึกษาสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน

4. ดำเนินการตามขั้นตอนของคำร้อง
5. ชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชั้น 2
6. นักศึกษารับรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ พร้อม Password

นักศึกษากรุณายื่นคำร้องตามวัน เวลาที่กำหนด
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
 5.การลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2557(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาที่จะต้องลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557

- กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน
วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2558
* ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประสานฝ่ายวิชาการ งานทะเบียนและประมวล ลงทะเบียนฝึกงานแก่นักศึกษา

- พิมพ์ใบแจ้งยอด และ ชำระเงิน
วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2558

- ยกเลิกผลการลงทะเบียน กรณีนักศึกษาไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด
วันที่ 7 มีนาคม 2558

ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน
1. นักศึกษาติดต่อศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน ชั้น 5 อาคาร A
2. งานทะเบียนฯ ดำเนินการลงทะเบียนให้แก่นักศึกษาวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2558
3. รายวิชาฝึกงานไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนร่วมกับรายวิชาทฤษฎี

หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษา ชั้น 5 อาคาร A

นักศึกษาที่จะต้องทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2558

- กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา
วันที่ 28 - 29 เมษายน 2558
* ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประสานฝ่ายวิชาการ งานทะเบียนและประมวล ลงทะเบียนฝึกงานแก่นักศึกษา

- พิมพ์ใบแจ้งยอด และ ชำระเงิน
วันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2558

- ยกเลิกผลการลงทะเบียน กรณีนักศึกษาไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

นักศึกษาที่มียอดค้างชำระกรุณาติดต่อฝ่ายบัญชีและการเงิน ก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2558
 6.วิธียกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms)
ยกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms) โดย พิมพ์คำว่า UNREGISTER แล้วส่งไปที่เบอร์ 9010189
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666