ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2557(ด่วนที่สุด)

สอบกลางภาค 1/2557 วันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2557
นักศึกษาตรวจสอบวัน เวลา รายชื่อ ห้องสอบ ที่นั่งสอบ ให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ
แต่งเครื่องแบบนักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ
เตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประชาชนให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ
นักศึกษาคนใดที่บัตรประจำตัวนักศึกษาชำรุด หรือสูญหาย กรุณาติดต่อขอคำร้องสั่งทำบัตรนักศึกษาใหม่ที่งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 และชำระเงินที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชั้น 2 อาคาร A
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2557
 2.การถอนรายวิชาติด W ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)

ถอนรายวิชาติด W ภาคการศึกษาที่ 1/2557
- ระดับปริญญาตรี
วันที่ 30 ก.ค. - 5 ก.ย. 2557
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท
วันที่ 2 ส.ค. - 7 ก.ย. 2557
ขั้นตอนการถอนรายวิชาติด W
1. นักศึกษาติดต่อขอคำร้องขอถอนรายวิชาติด W ที่ห้องทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A
2. กรอกข้อมูลรหัส ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา พร้อม รหัสวิชา ชื่อวิชาที่ขอถอน ให้เรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์
3. ดำเนินการตามกระบวนการถอนรายวิชาติด W ให้อาจารย์ผู้สอนลงนามอนุมัติ
**กรณีขอถอนรายวิชาต่ำกว่ากำหนด จะต้องเสนอคณบดีลงนามอนุมัติด้วย**
4. นำคำร้องขอถอนรายวิชาติด W ยื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A ตามวัน เวลาที่กำหนด ตามปฏิทินการศึกษา
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการถอนรายวิชาติด W ที่ระบบงานทะเบียน
หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องส่งคำร้องขอถอนรายวิชาติด W ภายในวัน เวลา ที่กำหนด หากพ้นวันที่กำหนด งานทะเบียนและประมวลผลจะไม่ดำเนินการถอนรายวิชาให้แก่นักศึกษา
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2557
 3.ติดตามนักศึกษาที่เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนไม่ครบ รหัส 54-57(สำคัญมาก)(ด่วนมาก)
รหัส 54 click
รหัส 55 click
รหัส 56 click
รหัส 57 click

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว โปรดนำเอกสารมาส่งที่ห้องทะเบียนและประมวลผล (อาคาร A ชั้น 1) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้หากนักศึกษาที่ไม่มายื่นเอกสารภายในวันดังกล่าว ทางงานทะเบียนและประมวลผลจะดำเนินการ ระงับระบบบริการการศึกษา ในส่วนของการลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2557 ได้ และนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา จะถูกระงับเรื่องสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ
1.(นศ.ป.ตรี) ใบผลการเรียน คือ ใบ ปพ:1-4 ของผู้ที่จบ ม.ปลาย
หรือ ใบแสดงผลการเรียน ของผู้ที่จบ ปวช.
2. ใบรับรองแพทย์ต้องออกให้โดย โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
ไม่รับของคลินิก
3. หนังสือรับรอง คือหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง สามารถ download เอกสารได้ที่นี่ แบบฟอร์มหนังสือรับรองผู้ปกครอง click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 4.กำหนดรับเช็คเงินคืน(ด่วน)
นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อขอรับเช็คเงินคืน ในวันที่ 24 ก.ค.2557 ณ ฝ่ายการเงิน
53123071-2: นายพูลพล อนงค์พรยศกุล
56123025-1: นายณภัทร สัตยพานิชกุล
55134049-0: นายวุทธจักษ์ มหสุภาชัย
56131059-0: นางสาวศิริญากร นิลฟู
56132020-1: นางสาวจุฑาทิพย์ เมฆกวี
55113157-6: นางสาวจิดาภา สุภาพพงษ์
56132040-9: นายณวนัชพงษ์ เคหะจินดาวัฒน์
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2557
 5.วิธียกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms)
ยกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms) โดย พิมพ์คำว่า UNREGISTER แล้วส่งไปที่เบอร์ 9010189
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666