ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ สำหรับนักศึกษา ปี 1(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ทราบว่าตนเองอยู่แผน Plan ไหน หากมีเวลาว่างวันใดที่สามารถเข้าฟังได้ ให้เข้าตามสะดวกเลยค่ะ.
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2557
 2.lock ระบบบริการการศึกษา ผู้ที่ส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนไม่ครบ(ด่วนที่สุด)
เนื่องจากยังไม่นักศึกษาบางส่วน ยังไม่นำเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่มาส่งให้กับงานทะเบียน ตามวันที่กำหนด งานทะเบียนจึงขอแจ้งให้นักศึกษารีบนำเอกสารเอกสารมาส่ง โดยขยายวันไปเป็น ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดแล้วงานทะเบียนจะดำเนินการ Lock ระบบบริการการศึกษา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่สามารถดำเนินการต่างๆได้ดังนี้

1. ดูตารางสอนและตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/57 ไม่ได้
2. ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/57 ไม่ได้
3. ระงับเรื่องแจ้งสำเร็จการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/57
4. ดูผลการเรียนทุกภาคเรียนไม่ได้

ดังนั้นขอให้นักศึกษารีบนำเอกสารมาส่งโดยด่วน กรณีที่นักศึกษาบางรายได้ทำเรื่องเลื่อนขอส่งเอกสารมาแล้วนั้น ขอให้นักศึกษามาติดต่อที่งานทะเบียนอีกครั้งแบบกรอกคำร้องขอส่งเอกสาร (ทบ.28)
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2557
 3.การขอเพิกถอนรายวิชา(Withdrawal) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)

การขอเพิกถอนรายวิชา(Withdrawal) ภาคการศึกษาที่ 1/2557
- ระดับปริญญาตรี
วันที่ 30 ก.ค. - 5 ก.ย. 2557
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท
วันที่ 2 ส.ค. - 7 ก.ย. 2557
ขั้นตอนการขอเพิกถอนรายวิชา(Withdrawal)
1. นักศึกษาติดต่อขอคำร้องการขอเพิกถอนรายวิชา(Withdrawal)ที่ห้องทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A
2. กรอกข้อมูลรหัส ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา พร้อม รหัสวิชา ชื่อวิชาที่ขอถอน ให้เรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์
3. ดำเนินการตามกระบวนการการขอเพิกถอนรายวิชา(Withdrawal) ให้อาจารย์ผู้สอนลงนามอนุมัติ
**กรณีขอการขอเพิกถอนรายวิชา(Withdrawal)ต่ำกว่ากำหนด
จะต้องเสนอคณบดีลงนามอนุมัติด้วย**
4. นำคำร้องการขอเพิกถอนรายวิชา(Withdrawal) ยื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล
ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A ตามวัน เวลาที่กำหนด ตามปฏิทินการศึกษา
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการถอนการขอเพิกถอนรายวิชา(Withdrawal) ที่ระบบงานทะเบียน
หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องส่งคำร้องการขอเพิกถอนรายวิชา(Withdrawal) ภายในวัน เวลา ที่กำหนด หากพ้นวันที่กำหนด งานทะเบียนและประมวลผลจะไม่ดำเนินการถอนรายวิชาให้แก่นักศึกษา
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2557
 4.ติดตามนักศึกษาที่เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนไม่ครบ รหัส 54-57(สำคัญมาก)(ด่วนมาก)
รหัส 54 click
รหัส 55 click
รหัส 56 click
รหัส 57 click

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว โปรดนำเอกสารมาส่งที่ห้องทะเบียนและประมวลผล (อาคาร A ชั้น 1) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้หากนักศึกษาที่ไม่มายื่นเอกสารภายในวันดังกล่าว ทางงานทะเบียนและประมวลผลจะดำเนินการ ระงับระบบบริการการศึกษา ในส่วนของการลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2557 ได้ และนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา จะถูกระงับเรื่องสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ
1.(นศ.ป.ตรี) ใบผลการเรียน คือ ใบ ปพ:1-4 ของผู้ที่จบ ม.ปลาย
หรือ ใบแสดงผลการเรียน ของผู้ที่จบ ปวช.
2. ใบรับรองแพทย์ต้องออกให้โดย โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
ไม่รับของคลินิก
3. หนังสือรับรอง คือหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง สามารถ download เอกสารได้ที่นี่ แบบฟอร์มหนังสือรับรองผู้ปกครอง click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 5.รายชื่อนักศึกษาที่ขาดส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนทะเบียนนักศึกษาใหม่(เพิ่มเติม)(ด่วน)
ขอให้นักศึกษานำส่งเอกสารมาที่ห้องทะเบียนภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557
หากพ้นกำหนด งานทะเบียนฯจะดำเนินการ lock ระบบลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/57
นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2763-2600 ต่อ 2502(สุชาดา)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2557
 6.วิธียกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms)
ยกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms) โดย พิมพ์คำว่า UNREGISTER แล้วส่งไปที่เบอร์ 9010189
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666