ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขยายเวลาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปี2557(ด่วนที่สุด)
งานทะเบียนและประมวลผลขยายระยะเวลาขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556
และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนชำระเงิน แต่มีความประสงค์จะเข้ารับปริญญา โดยขยายเวลาจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล #2634   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2557
 2.ด่วน!!! ทุนการศึกษาเรียนต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 14 ทุน(ด่วนที่สุด)
1. รับสมัครภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เท่านั้น
2. สอบสัมภาษณ์ วันที่ี 29 ตุลาคม 2557
3. เหมาะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโท หรือ ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณะบริหารธุรกิจ #ต่อ 2702
ดาวโหลดใบสมัคร
ประกาศโดย   คณะบริหารธุรกิจ   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2557
 3.ประกาศตารางสอบซ้อนประจำภาคเรียนที่ 1/2557(ด่วนที่สุด)
นศ.สามารถตรวจสอบตารางสอบซ้อนประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ตารางสอบซ้อน คลิกที่นี่
ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2557
 4.นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่จะต้องลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา ภาค 2/2557
- ลงทะเบียนสหกิจศึกษา (ศูนย์สหกิจศึกษาแจ้งรายชื่อ / ลงทะเบียนโดยงานทะเบียนและประมวลผล)
วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2557
- นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดพร้อมชำระเงิน (พิมพ์ผ่านระบบ Online)
วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2557
- ยกเลิกผลการลงทะเบียนกรณีไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
วันที่ 10 ตุลาคม 2557
หมายเหตุ
1. หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาและชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ศูนย์สหกิจศึกษาขอสงวนสิทธ์ในการส่งรายชื่อนักศึกษาให้แก่สถานประกอบการ
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นได้
3. หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษา ฯ ชั้น 5 หรือที่งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร A
4. นักศึกษากรุณาตรวจสอบรายวิชาสหกิจให้เรียบร้อย ก่อนพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
นศ.ยื่นสำเร็จการศึกษาออนไลน์(เฉพาะนศ.ที่ออกสหกิจ ภาคเรียนที่ 2/57)
- วันที่ 6 - 10 ตุลาคม 2557 พร้อมพิมพ์แบบฟอร์มยื่นสำเร็จการศึกษาส่งงานทะเบียนภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2557
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2557
 5.การยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา / ย้ายสาขา / ขอกลับเข้ามาศึกษาใหม่ ภาคการศึกาที่ 2/2557(ด่วนมาก)

การยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา / ย้ายสาขา / ขอกลับเข้ามาศึกษาใหม่
วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. นักศึกษาติดต่อขอคำร้องที่ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A ห้องทะเบียนและประมวลผล
2. กรอกรายละเอียด รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา เหตุผล รายวิชาขอเทียบโอน และรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
3. นำคำร้องยื่นเสนอศูนย์วิทยบริการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานหลักสูตร คณบดี เพื่องลงนามอนุมัติ ตามแบบคำร้องนั้น
4. นำคำร้องยื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 เพื่อบันทึกข้อมูล และรับรหัสนักศึกษาใหม่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2557
 6.การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2557(ด่วนมาก)
การลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2557
นักศึกษตรวจสอบรหัสการลงทะเบียนจากปฏิทินการศึกษา 2/2557
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
- วันลงทะเบียนวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2557
หลักสูตรปริญาตรีเทียบโอนภาคพิเศษ
- วันลงทะเบียนวันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2557
หลักสูตรปริญญาโท
- วันลงทะเบียนวันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2557

วันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน / ชำระเงินผ่านธนาคาร
วันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2557
วันยกเลิกผลการลงทะเบียน เนื่องจากไม่ชำระเงิน
- วันที่ 22 ตุลาคม 2557

วันเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2557
- หลักสูตรปริญญาตรี
เปิดเรียนวันที่ 27 ตุลาคม 2557
- หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนภาคพิเศษ และหลักสูตรปริญญาโท
เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

หมายเหตุ
1. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องติดต่อขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2557
2. นักศึกษากรุณาตรวจสอบสำรับวิชา รายวิชา กลุ่มเรียน วันเวลาเรียน รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite ) ให้ถูกต้องเรียบร้อย ก่อนการลงทะเบียน
3. นักศึกษากรุณาตรวจสอบวัน เวลา การลงทะเบียน การพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน การชำระเงิน จากปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557
4. นักศึกษากรุณาตรวจสอบภาระหนี้สิน หากนักศึกษาท่านใดมีรายการค้างชำระ กรุณาติดต่อฝ่ายบัญชีและการเงิน ชั้น 2 ให้เรียบร้อยก่อนการลงทะเบียน
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2557
 7.ติดตามนักศึกษาที่เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนไม่ครบ รหัส 54-57(สำคัญมาก)(ด่วนมาก)
รหัส 54 click
รหัส 55 click
รหัส 56 click
รหัส 57 click

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว โปรดนำเอกสารมาส่งที่ห้องทะเบียนและประมวลผล (อาคาร A ชั้น 1) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้หากนักศึกษาที่ไม่มายื่นเอกสารภายในวันดังกล่าว ทางงานทะเบียนและประมวลผลจะดำเนินการ ระงับระบบบริการการศึกษา ในส่วนของการลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2557 ได้ และนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา จะถูกระงับเรื่องสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ
1.(นศ.ป.ตรี) ใบผลการเรียน คือ ใบ ปพ:1-4 ของผู้ที่จบ ม.ปลาย
หรือ ใบแสดงผลการเรียน ของผู้ที่จบ ปวช.
2. ใบรับรองแพทย์ต้องออกให้โดย โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
ไม่รับของคลินิก
3. หนังสือรับรอง คือหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง สามารถ download เอกสารได้ที่นี่ แบบฟอร์มหนังสือรับรองผู้ปกครอง click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 8.lock ระบบบริการการศึกษา ผู้ที่ส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนไม่ครบ(ด่วน)
เนื่องจากยังไม่นักศึกษาบางส่วน ยังไม่นำเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่มาส่งให้กับงานทะเบียน ตามวันที่กำหนด งานทะเบียนจึงขอแจ้งให้นักศึกษารีบนำเอกสารเอกสารมาส่ง โดยขยายวันไปเป็น ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดแล้วงานทะเบียนจะดำเนินการ Lock ระบบบริการการศึกษา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่สามารถดำเนินการต่างๆได้ดังนี้

1. ดูตารางสอนและตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/57 ไม่ได้
2. ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/57 ไม่ได้
3. ระงับเรื่องแจ้งสำเร็จการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/57
4. ดูผลการเรียนทุกภาคเรียนไม่ได้

ดังนั้นขอให้นักศึกษารีบนำเอกสารมาส่งโดยด่วน กรณีที่นักศึกษาบางรายได้ทำเรื่องเลื่อนขอส่งเอกสารมาแล้วนั้น ขอให้นักศึกษามาติดต่อที่งานทะเบียนอีกครั้งแบบกรอกคำร้องขอส่งเอกสาร (ทบ.28)
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2557
 9.รายชื่อนักศึกษาที่ขาดส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนทะเบียนนักศึกษาใหม่(เพิ่มเติม)(ด่วน)
ขอให้นักศึกษานำส่งเอกสารมาที่ห้องทะเบียนภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557
หากพ้นกำหนด งานทะเบียนฯจะดำเนินการ lock ระบบลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/57
นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2763-2600 ต่อ 2502(สุชาดา)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2557
 10.วิธียกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms)
ยกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms) โดย พิมพ์คำว่า UNREGISTER แล้วส่งไปที่เบอร์ 9010189
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666