ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ทดสอบการจัดห้องเรียน(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้ทางงานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ กำลังทดสอบการลงห้องเรียน ซึ่งทำให้ข้อมูลของห้องเรียนจะมี
การเปลี่ยนแปลงตลอด ในการนี้ ขอให้นักศึกษาเช็คตารางเรียนที่สมบูรณ์อีกครั้งก่อนวันเปิดภาคเรียน
ประมาณวันที่ 28-29 พ.ค. 59 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่ งานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ โทร. 027632600 ต่อ 2504, 2645-2648
ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2559
 2.ลงทะเบียน (ล่าช้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2559(ด่วนมาก)
นักศึกษาตรวจสอบการยกเลิกผลการลงทะเบียน เนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ลงทะเบียน (Online) ช่วงล่าช้า เพิ่ม ลด เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน และชำระเงิน (ช่วงล่าช้า)
ระดับปริญญาตรี
วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559

ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปริญญาโท (ช่วงล่าช้า)
วันที่ 4 - 12 มิถุนายน 2559

ยกเลิกผลการลงทะเบียนช่วงล่าช้า เนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวัน เวลาที่กำหนด
ระดับปริญญาตรี วันที่ 4 มิถุนายน 2559
ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาโท วันที่ 13 มิถุนายน 2559

ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่ม ลด เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online
1. นักศึกษาตรวจสอบชุดกระเช้าวิชารหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน วันเวลาเรียน ให้ถูกต้อง
2. นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอปลดล๊อคการลงทะเบียน
3. นักศึกษาตรวจสอบปฏิทินการศึกษา / ลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด
4. ตรวจสอบถูกต้องรายวิชาที่ลงทะเบียน / กดยืนยันผลการลงทะเบียน
5. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน / ชำระเงิน ภายในวันที่กำหนด
*เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว นักศึกษากรุณาดำเนินการ Online ผ่านระบบงานบริการงานทะเบียนก่อน

หมายเหตุ
1. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบงานทะเบียน Online ได้ นักศึกษาจะต้องติดต่อขอคำร้องเขียนใบลงทะเบียน(สีฟ้า) ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล กรอกข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ ยื่นให้อาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรลงนามรับทราบ / อนุมัติ และนำมายื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล

2. สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนต่ำกว่า หรือสูงกว่าหน่วยกิตที่กำหนดจะต้องยื่นคำร้องขออนุมัติจากคณบดี

3. รายวิชาสหกิจศึกษา ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาร่วมกับรายวิชาทฤษฎี นักศึกษาสามารถตรวจสอบ ชุดกระเช้าวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ที่นี่ Click
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2559
 3.กำหนดพิธีการปฐมนิเทศนักศึกษา ใหม่ ระดับปริญญาตรี ปี 1
.
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2559
 4.ประกาศ เกี่ยวกับบริการ Smart Education SIM ของเครือข่าย AIS
จะยุติการให้บริการระบบ Smart Education SIM ที่จัดไว้สำหรับใช้เป็นเครื่องมือส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบข้อความ SMS โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
 5.ประกาศผลนักศึกษาขอกลับเข้ามาเรียนใหม่ ภาคเรียน 1/2559
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอกลับเข้ามาเรียนใหม่
ให้นักศีกษาขอกลับเข้ามาเรียนใหม่ เข้ามาดูประกาศรายชื่อตาม Link ด้านล่าง

ประกาศผลนศ.ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่ RE-ENT 1/2559 Click

มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องทะเบียนฯ หรือ โทร 02 763 2600 ต่อ 2634(ชนัญญา)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2559
 6.นักศึกษาใหม่ที่มีข้อความ "ท่านยังส่งเอกสารไม่ครบ...."
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการบันทึกและตรวจสอบเอกสารที่นักศึกษานำส่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในสิ้นเดือน มิ.ย. 59
ดังนั้นนักศึกษาที่ส่งเอกสารมาแล้วแต่ระบบบริการการศึกษายังโชว์ข้อความนี้ จึงขอให้นักศึกษาอย่าเพิ่งตกใจ
หากหลังจากวันที่ 30 มิ.ย. 59 ไปแล้ว ยังปรากฎข้อความดังกล่าว ขอให้นักศึกษาใหม่รีบมาติดต่อที่ห้องทะเบียนนะคะ

หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่ยังไม่ได้นำเอกสารมาส่ง ขอให้รีบนำส่ง ไม่เกินวันที่ 3 มิ.ย. 59
2. เอกสารที่เป็นสำเนาต้องระบุคำว่า "สำเนาถูกต้อง " และลงชื่อนักศึกษากำกับด้วย
3.โปรด เขียนรหัสนักศึกษาลงบนหัวมุมด้านขวาของเอกสารที่นำส่ง
4. จะต้องนำใบแจ้งเอกสารค้างส่งมายื่นด้วยนะคะ
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมาณผล   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2559
 7.คู่มือใช้งานระบบทะเบียนฯ ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th
สำหรับนักศึกษา **ลงทะเบียน Online**
นักศึกษาทุกท่าน สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนฯ
ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th โดย คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666