ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การยกเลิกผลการลงทะเบียน 1/2558 เนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาที่ยังมิได้ชำระค่าเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2558
ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 จะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้อีกครั้งช่วงวันลงทะเบียนล่าช้า (ช่วงเปิดภาคเรียน)
นักศึกษากรุณาตรวจสอบปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2558
 2.ประกาศผลนักศึกษาขอกลับเข้ามาเรียนใหม่ ปี 2558(ด่วนที่สุด)
ประกาศผลนักศึกษาขอกลับเข้ามาเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558

1. กรณีนักศึกษาที่สอบวัดระดับแล้วในวันที่ 28 เม.ย. 2558 คลิกดูผลการสอบที่นี่

2. กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องสอบวัดระดับ ให้นศ.ตรวจสอบรหัสใหม่จากประกาศที่แนบ

คลิกดูรหัสนักศึกษาใหม่ที่นี่ จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

- เข้าระบบ reg เพื่อไปพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินในวันที่ 16 พ.ค.58
(ใช้เลขที่บัตรประชาชนของนศ.เป็นรหัสผ่านในการเข้าระบบ reg)

- นำใบชำระเงินไปชำระเงินผ่านทางธนาคาร หรือฝ่ายการเงิน ภายในวันที่ 21 พ.ค.58

หากนศ.มีข้อสงสัย ติดต่อฝ่ายทะเบียน ต่อ 2634

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2558
 3.ด่วน!!!!!ประกาศทดสอบระบบตรวจสอบวุฒิ(ด่วนที่สุด)
เนื่องด้วยฝ่ายทะเบียนอยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบระบบตรวจสอบวุฒิ
นักศึกษาทุกคนจะมีข้อความแจ้ง

"ท่านยังไม่ส่งเอกสารวุฒิการศึกษาเดิม กรุณาติดต่อส่งเอกสารได้ที่งานทะเบียน"


นศ.ยังไม่ต้องติดต่อฝ่ายทะเบียน แต่ให้นศ.เข้าตรวจสอบอีกครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.58 เป็นต้นไป
หากยังมีข้อความดังกล่าวขึ้นอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ ยกเว้นผู้ขาดส่งเอกสารตามที่มีรายชื่อนี้ รายชื่อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2558
 4.การถ่ายรูปนักศึกษาใหม่ รหัส 58(ด่วนมาก)

นักศึกษาใหม่รหัส 58 คนใดที่ยังมิได้ถ่ายรูปนักศึกษา
กรุณาติดต่อ ถ่ายรูปนักศึกษา
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558
เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A งานทะเบียนและประมวลผล
แต่งเครื่องแบบนักศึกษาให้เรียบร้อย
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2558
 5.การปรับช่วงวันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ภาคฤดูร้อน/2557
(ด่วนมาก)

ด้วยฝ่ายวิชาการ ขอปรับช่วงวันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ภาคฤดูร้อน / 2557
เป็นวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2558

หากนักศึกษามิได้ประเมินการสอนฯ ในช่วงวัน เวลา ดังกล่าว
จะทำให้นักศึกษาไม่สามารถดูผลการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ได้

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2558
 6.การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนมาก)

การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2558
ระดับปริญญาตรี
วันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 น.
การลงทะเบียนแบบกระเช้าวิชา
วันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2558
นักศึกษากรุณาตรวจสอบปฏิทินการศึกษาภาค 1/2558

ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท
วันที่ 9 - 15 พฤษภาคม 2558

วันพิมพ์ใบแจ้งยอด / การชำระเงินผ่านธนาคาร
วันที่ 16 - 21 พฤษภาคม 2558

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียน
1. นักศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง
2. นักศึกษากรุณาตรวจสอบปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558
3. ตรวจสอบรายวิชา Pre-requisite (วิชาบังคับก่อน) แผนการลงทะเบียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน ตารางเรียน ให้ถูกต้องก่อนการลงทะเบียน
4. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนให้เรียบร้อย ก่อนกดยืนยันการลงทะเบียน
5. นักศึกษากรุณากดยืนยันการลงทะเบียนให้เรียบร้อยทุกขั้นตอน
6. พิมพ์ใบแจ้งยอด และชำระเงินผ่านธนาคาร ตามปฏิทินการศึกษา 1/2558 กำหนด
7. วันยกเลิกผลการลงทะเบียน วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

***นักศึกษาที่มียอดค้างชำระกรุณาติดต่อฝ่ายบัญชีและการเงิน ชั้น 2 ให้เรียบร้อยก่อนการลงทะเบียน***

หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   7 พฤษภาคม 2558
 7.คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์ Website มคอ.3 (TQF)
ประจำภาคเรียนฤดูร้อน 3/2557
(ด่วนมาก)
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดทำ Website มคอ.3(TQF)
เพื่อให้นักศึกษาวิศวกรรม สามารถ download มคอ. (TQF)
ประจำภาคเรียนฤดูร้อนที่ 3/2557 โดย Click Link Website
Website TQF ที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2558
 8.วิธีการตรวจสอบผลการอนุมัติขอสำเร็จการศึกษา(ด่วนมาก)
นักศึกษาสามารถ download วิธีการตรวจสอบผลการอนุมัติขอสำเร็จการศึกษา โดย Click Download ที่นี่
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2558
 9.คู่มือใช้งานระบบทะเบียนฯ ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th
สำหรับนักศึกษา **ลงทะเบียน Online**
นักศึกษาทุกท่าน สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนฯ
ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th โดย คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2558
 10.วิธียกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms)
ยกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms) โดย พิมพ์คำว่า UNREGISTER แล้วส่งไปที่เบอร์ 9010189
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666