ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ "W" ภาคการศึกษาที่ 1/2559(ด่วนที่สุด)

ระดับปริญญาตรี
วันที่ 1 ส.ค. - 2 ก.ย. 2559

ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) และปริญญาโท
วันที่ 6 ส.ค. - 4 ก.ย. 2559

ขั้นตอนการถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ "W"

1. ตรวจสอบวัน เวลา การถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ "W" จากปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 และดำเนินการถอนรายวิชาภายในวันที่กำหนด
2. ติดต่อขอคำร้องขอถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ "W" ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล (ตู้เอกสารช่องคำร้องขอถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ "W")
3. กรอกข้อมูล รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน ให้ถูกต้องชัดเจน
4. นำคำร้องยื่นอาจารย์ผู้สอนลงนามรับทราบ
**กรณีขอถอนรายวิชาต่ำกว่าหน่วยกิตที่กำหนด จะต้องเสนอคณบดีลงนามอนุมัติ**
5. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 เพื่อบันทึกข้อมูลการถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ "W"
6. ตรวจสอบการถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์" W" จากระบบงานทะเบียนของนักศึกษา
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2559
 2.รายชื่อนักศึกษาที่ค้างส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปี 2559(ด่วนมาก)
ขอให้นักศึกษารหัส 59 ที่ค้างส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ส่งเอกสารภายในวันที่ศุกร์ที่ 15 ก.ค. 59 หากนักศึกษาไม่ส่งเอกสาร สถาบันฯจะดำเนินการ Lock ระบบบริการการศึกษาภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ค. 59 ซึ่งจะมีผลทำให้นักศึกษาไม่สามารถตรวจสอบตารางสอบและรายชื่อสอบกลางภาคได้

กรณีผู้ที่ค้างส่งวุฒิการศึกษา หากขอเลื่อนส่งเอกสารแล้วแต่ไม่สามารถส่งวุฒิการศึกษาได้ภายในภาคการศึกษาแรก (วันที่ 30 ก.ย. 59) หรือ ผู้ที่นำวุฒิการศึกษามาส่งแล้ว แต่เอกสารระบุวันสำเร็จการศึกษาหลังวันที่ 3 มิ.ย. 59 นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากหลักฐานการสำเร็จไม่สมบูรณ์ หรือสำเร็จการศึกษาภายหลังจากวันที่สถาบันฯกำหนดให้

รายชื่อผู้ที่ค้างส่งเอกสาร Click

หนังสือรับรองนักศึกษา สำหรับผู้ปกครอง Click

แบบฟอร์มขอส่งเอกสาร Click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2559
 3.คู่มือใช้งานระบบทะเบียนฯ ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th
สำหรับนักศึกษา **ลงทะเบียน Online**
นักศึกษาทุกท่าน สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนฯ
ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th โดย คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666