ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1. ประกาศ เลื่อนการลงทะเบียนนักศึกษารหัส 58(ด่วนที่สุด)

ประกาศเลื่อนวันลงทะเบียนเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58)
จากวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558 เป็น วันที่ 16-18 ตุลาคม 2558
เวลา 08.30 น. นักศึกษาตรวจสอบปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนและปลดล็อคระบบเพื่อลงทะเบียนให้เรียบร้อย ก่อนกำหนดการลงทะเบียนดังกล่าว

หลังจากยืนยันการผลลงทะเบียนในระบบแล้ว
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดและชำระค่าลงทะเบียนที่ธนาคารระหว่าง
วันที่ 17-21 ตุลาคม 2558. นี้
หากเกินกำหนดสถาบันฯ จะยกเลิกผลการลงทะเบียน และนักศึกษาต้องลงทะเบียนล่าช้าในวันเปิดภาคการศึกษา (26-30 ตุลาคม 2558) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่าช้าด้วย
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2558
 2.การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)

การลงทะเบียน Online ผ่านระบบงานทะเบียน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) และนักศึกษาระดับปริญญาโท
วันที่ 10 - 18 ตุลาคม 2558

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
วันที่12 - 16 ตุลาคม 2558
ลงทะเบียนตามรหัสประจำตัวนักศึกษา

หมายเหตุ ชุดกระเช้าวิชา นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2558

พิมพ์ใบแจ้งยอด / ชำระเงิน
วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2558
นักศึกษากรุณาตรวจสอบปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

** นักศึกษาที่มียอดเงินค้างชำระในภาคการศึกษาที่แล้ว จะต้องติดต่อชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการลงทะเบียนที่ชั้น 2 ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำปรึกษา และปลด Lock ระบบการลงทะเบียน
2. ตรวจสอบรายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชา Prerequisite (วิชาบังคับก่อน) ที่จะลงทะเบียน ให้ถูกต้อง
3. เข้าระบบงานทะเบียน พิมพ์รหัสนักศึกษา พร้อม Password
4. เลือกเมนูลงทะเบียน / เลือกตะกร้าชุดวิชา
5. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียนให้ถูกต้อง
6. กดยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะทำการตรวจสอบการลงทะเบียนนักศึกษา หากถูกต้องนักศึกษาจะต้องกดยืนยันการลงทะเบียนจนเสร็จทุกกระบวนการ
7. นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียน และรายวิชาที่ลงทะเบียน
8. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน / ชำระเงิน ตามวัน เวลาที่กำหนด
9. นักศึกษาคนใดที่ไม่สามารถลงทะเบียน Online ได้จะต้องติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ด่วน เพื่อเขียนคำร้องขอลงนอกแผนการเรียน โดยให้ อาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตร คณบดีลงนามอนุมัติ ภายในวันที่กำหนดลงทะเบียน

หมายเหตุ นักศึกษากรุณาตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียนตารางเรียนให้ถูกต้อง ก่อนกดยืนยันผลการลงทะเบียน
นักศึกษากรุณาตรวจสอบปฏิทินการการศึกษา วัน เวลา การลงทะเบียน การชำระเงิน ให้ถูกต้อง และลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2558
 3.กระเช้ารายวิชาภาคเรียน 2/2558(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาตรวจสอบกระเช้ารายวิชา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558


Download กระเช้ารายวิชา คลิกที่นี่

ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2558
 4.ติดตามนักศึกษารหัส 58 ที่ค้างส่งวุฒิการศึกษาเดิม(ด่วนที่สุด)
ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษารหัส 58 ที่ค้างส่งสำเนาผลการเรียน 2 ฉบับ
ซึ่งเป็นหลักฐานการขึ้นทะเบียนนักศึกษาที่แสดงว่านักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมแล้ว และมีสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่นในระดับที่สูงกว่าได้
ทั้งนี้ขอให้นักศึกรีบนำหลักฐานดังกล่าวมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่11 ตุลาคม พ.ศ. 2558 หากครบกำหนดแล้วนักศึกษาไม่นำเอกสารมาส่งที่ห้องทะเบียนนักศึกษาจะถูกจำหน่ายชื่อออกจะทะเบียนเนื่องจากคุณวุฒิการศึกษาไม่สมบูรณ์


ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

ประกาศ ที่ 044/2558 เรื่อง แนวปฏิบัติในการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ กรณีหลักฐานการศึกษาไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2558
 5.การลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2558 นักศึกษากู้ กยศ. และ กรอ.(ด่วนมาก)

นักศึกษากู้ กยศ. และ กรอ. โปรดทราบ
กรุณาตรวจสอบสถานะการเงิน หากยังมีสถานะค้างชำระ นักศึกษาจะต้องดำเนินการดังนี้
1. นักศึกษาที่ค้างชำระเนื่องจากยอดเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่ขอกู้ นักศึกษาจะต้องติดต่อชำระเงินที่ห้องการเงิน ชั้น 2 ก่อนการลงทะเบียน ภาค 2/2558
2. กรณีที่นักศึกษายอดเงินยังไม่เข้า จะมีสถานะเป็นค้างชำระ
- นักศึกษาจะต้องมาติดต่องานทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์02-763-2600 ต่อ 2501, 2502, 2505, 2608, 2634 เพื่อดำเนินการลงทะเบียน Online ดังนี้
ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
1.1 นักศึกษาลงทะเบียน Online ตามปกติ
1.2 ช่วงกดยืนยันผลการลงทะเบียนให้นักศึกษาติดต่องานทะเบียนฯ ตามหมายเลขดังนี้ 02-763-2600 ต่อ 2501, 2502, 2505, 2608, 2634
1.3 งานทะเบียนจะดำเนินการกดยืนยันผลการลงทะเบียนให้แก่นักศึกษา
1.4 นักศึกษาเข้าระบบตรวจสอบผลการลงทะเบียน


หรือนักศึกษาสามารถติดต่องานทะเบียนและประมวลผลได้ที่สถาบัน เพื่อดำเนินการ ดังนี้
2.1 ขอคำร้องขอลงทะเบียนที่ห้องทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร A
2.2 กรอกข้อมูลรหัส ชื่อ นามสกุล สาขา ชั้นปี เกรดเฉลี่ยให้เรียบร้อย
2.3 กรอกรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน ให้ถูกต้อง
2.4 นำคำร้องยื่นให้อาจารย์ผู้สอนลงนาม กรณีนอกแผนจะต้องให้ประธานหลักสูตรลงรับทราบด้วย
2.5 นำคำร้องยื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น.

หากนักศึกษามีข้อสงสัยข้อมูลด้านกองทุนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2622

ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2558
 6.การลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2558 นักศึกษากู้ กยศ. และ กรอ.(ด่วนมาก)

นักศึกษากู้ กยศ. และ กรอ. โปรดทราบ
กรุณาตรวจสอบสถานะการเงิน หากยังมีสถานะค้างชำระ นักศึกษาจะต้องดำเนินการดังนี้
1. นักศึกษาที่ค้างชำระเนื่องจากยอดเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่ขอกู้ นักศึกษาจะต้องติดต่อชำระเงินที่ห้องการเงิน ชั้น 2 ก่อนการลงทะเบียน ภาค 2/2558
2. กรณีที่นักศึกษายอดเงินยังไม่เข้า จะมีสถานะเป็นค้างชำระ
- นักศึกษาจะต้องมาติดต่องานทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์02-763-2600 ต่อ 2501, 2502, 2505, 2608, 2634 เพื่อดำเนินการลงทะเบียน Online ดังนี้
ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
1.1 นักศึกษาลงทะเบียน Online ตามปกติ
1.2 ช่วงกดยืนยันผลการลงทะเบียนให้นักศึกษาติดต่องานทะเบียนฯ ตามหมายเลขดังนี้ 02-763-2600 ต่อ 2501, 2502, 2505, 2608, 2634
1.3 งานทะเบียนจะดำเนินการกดยืนยันผลการลงทะเบียนให้แก่นักศึกษา
1.4 นักศึกษาเข้าระบบตรวจสอบผลการลงทะเบียน


หรือนักศึกษาสามารถติดต่องานทะเบียนและประมวลผลได้ที่สถาบัน เพื่อดำเนินการ ดังนี้
2.1 ขอคำร้องขอลงทะเบียนที่ห้องทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร A
2.2 กรอกข้อมูลรหัส ชื่อ นามสกุล สาขา ชั้นปี เกรดเฉลี่ยให้เรียบร้อย
2.3 กรอกรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน ให้ถูกต้อง
2.4 นำคำร้องยื่นให้อาจารย์ผู้สอนลงนาม กรณีนอกแผนจะต้องให้ประธานหลักสูตรลงรับทราบด้วย
2.5 นำคำร้องยื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น.

หากนักศึกษามีข้อสงสัยข้อมูลด้านกองทุนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2622

ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2558
 7.การย้ายคณะ / ย้ายสาขา และการขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2558(ด่วนมาก)

- ยื่นคำร้องขอย้ายคณะ / ย้ายสาขา และการขอกลับเข้าศึกษาใหม่
วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2558

- สอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน (ย้ายคณะ/ขอกลับเข้าศึกษาใหม่)
วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น.
- ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน (ย้ายคณะ/ขอกลับเข้าศึกษาใหม่)
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น.
- ลงทะเบียน / ชำระเงิน ที่ห้อง A101 งานทะเบียนฯ
วันที่ 16 - 21 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น.

ขั้นตอนการย้ายคณะ / ย้ายสาขา
1. นักศึกษาติดต่อรับคำร้องขอย้ายคณะ / ย้ายสาขา ที่ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A งานทะเบียนและประมวลผล
2. เขียนชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา พร้อมเหตุผลการขอย้ายคณะ / ย้ายสาขาให้ชัดเจนครบถ้วน
กรณีนักศึกษาขอย้ายคณะ (ต่างจากคณะเดิม) จะต้องติดต่องานทะเบียนฯ เพื่อขอสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานตามระเบียบของคณะก่อน และเมื่อนักศึกษาสอบผ่านวัดระดับความรู้พื้นฐาน(ย้ายคณะ) จึงจะสามารถดำเนินการตามข้อ 3 ต่อไป
3. นำคำร้องยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูล
4. นำคำร้อง พร้อมรายวิชาที่ขอโอนย้ายและใบ Transcript ยื่นประธานหลักสูตร และคณบดีเพื่อลงนามอนุมัติ
5. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูล ออกรหัสนักศึกษาใหม่ และชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขา

ขั้นตอนการขอกลับเข้าศึกษาใหม่
1. นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่จะต้องติดต่องานทะเบียนและประมวลผล เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
2. ติดต่อศูนย์รับสมัครนักศึกษาเพื่อกรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาใหม่
วันที่ 9 -13 ตุลาคม 2558
3. นำใบเสร็จรับเงินชำระค่าสมัคร ติดต่อที่งานทะเบียนและประมวลผล เพื่อขอคำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ และดำเนินการตามขั้นตอนในคำร้อง
4. เขียนรายวิชาขอเทียบโอน พร้อมใบ Transcript ยื่นประธานหลักสูตร และคณบดีเพื่อลงนามอนุมัติ

นักศึกษากรุณาตรวจสอบ และดำเนินการตามวัน เวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2558
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2558
 8.นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สนใจเรียนวิชา JPN-416 Refresher Japanese
ที่จะเปิดในเทอมหน้า ต้องติดต่อ อ.สุธิดา หรือ อ. ภัทรารีย์
ภายในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ก่อนการลงทะเบียน "
ประกาศโดย   อ.ภัทรารีย์   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2558
 9.หลักสูตร ป.โท สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาปี 2 ขึ้นไป เข้าโครงการ 5 ปี 2 ปริญญา
ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารสมัครได้ที่ คุณฐิติมา (พี่ตั๊ก)
สำนักงานคณะวิศวฯ ชั้น 3 อาคาร C เบอร์โทร 02-763-2600 ext. 2903
อีเมล์ thitima@tni.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   คณะวิศวกรรมศาสตร์   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2558
 10.คู่มือใช้งานระบบทะเบียนฯ ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th
สำหรับนักศึกษา **ลงทะเบียน Online**
นักศึกษาทุกท่าน สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนฯ
ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th โดย คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2558
 11.วิธียกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms)
ยกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms) โดย พิมพ์คำว่า UNREGISTER แล้วส่งไปที่เบอร์ 9010189
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666