ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ 1/2558(ด่วนที่สุด)
ถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ W
หลักสูตรปริญญาตรี
วันที่ 29 ก.ค. - 4 ก.ย. 2558

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) หลักสูตรปริญญาโท
วันที่ 1 ส.ค. - 6 ก.ย. 58

นักศึกษากรุณาตรวจสอบวัน เวลาการถอนบันทึกสัญญลักษณ์ W จากปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ขั้นตอนการถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ W

1. ติดต่อขอคำร้องขอถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ W ที่ห้อง A101 ห้องทะเบียนและประมวลผล
2. เขียน รหัส ชื่อ นามสกุล นักศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน ที่ต้องการถอนให้ถูกต้องชัดเจน
3. นำคำร้องยื่นเสนอ อาจารย์ผู้สอนลงนามอนุมัติ
หมายเหตุ กรณีถอนรายวิชาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องนำคำร้องเสนอคณบดีลงนามรับทราบอนุมัติ
4. นำคำร้องยื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 เพื่อบันทึกสัญญลักษณ์ W
5. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาขอถอนบันทึกสัญญลักษณ์ W ที่ระบบงานทะเบียนนักศึกษา
6. นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ W ภายในวัน เวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2558
 2.เลื่อนกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต(ด่วนที่สุด)
สถาบันฯ ขอเลื่อนกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
และมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
จากวันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2558 เป็น วันที่ 8 - 28 สิงหาคม 2558
เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล
"ภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต"
ที่ต้องขอความร่วมมือจากบัณฑิตและมหาบัณฑิตตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่าน และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ด้วย ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากระบบดังกล่าว สถาบันฯ จะนำกลับไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการผลิตบัณฑิตของสถาบันฯ ให้ดียิ่งๆ ขึ้น ต่อไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2558
 3.คู่มือใช้งานระบบทะเบียนฯ ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th
สำหรับนักศึกษา **ลงทะเบียน Online**
นักศึกษาทุกท่าน สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนฯ
ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th โดย คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2558
 4.วิธียกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms)
ยกเลิกบริการข้อความข้อมูลการศึกษา (sms) โดย พิมพ์คำว่า UNREGISTER แล้วส่งไปที่เบอร์ 9010189
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666