ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ชุดกระเช้าวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ ชุดกระเช้าวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ที่นี่ Click

ทั้งนี้ หากนักศึกษามีปัญหา ขัดข้อง หรือสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ งานการเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ (ห้อง A116) โทร. 02 763 2600 ต่อ 2504, 2645 – 2648
ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
 2.นักศึกษาใหม่..โปรดตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่โปรดตรวจสอบรายชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รูปถ่ายของตนเอง หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้รีบมาติดต่อที่ห้องทะเบียนฯ ภายในวันพุธที่ 11 พ.ค. 59

หลังจากที่ 11 พ.ค. 59 ไปแล้ว นักศึกษามาแจ้งแก้ไขข้อมูล เป็นผลให้ต้องจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมทำบัตรนักศึกษาใหม่อีกครั้ง

นักศึกษาที่ยังไม่ได้กรอกประวัตินักศึกษาในระบบบริการการศึกษา( http://reg.tni.ac.th) นักศึกษาจะได้บัตรนักศึกษาล่าช้ากว่าปกติ
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
 3.ประกาศ ตารางสอบวัดระดับ ของนักศึกษาใหม่(ด่วนมาก)
PRE-011: วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ Click
PRE-012 : วิชาฟิสิกส์ สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ Click
PRE-041 : วิชาภาษาอังกฤษสำหรับทุกคณะ Click
PRE-021 : วิชาคณิตศาสตร์สำหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Click
ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
 4.ประกาศ เกี่ยวกับบริการ Smart Education SIM ของเครือข่าย AIS(ด่วน)
จะยุติการให้บริการระบบ Smart Education SIM ที่จัดไว้สำหรับใช้เป็นเครื่องมือส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบข้อความ SMS โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
 5.กำหนดพิธีการปฐมนิเทศนักศึกษา ใหม่ ระดับปริญญาตรี ปี 1
.
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2559
 6.นักศึกษาขอย้ายสาขา ภาคการศึกษาที่ 1/2559

นักศึกษาที่ดำเนินการขอย้ายสาขา จะต้องมาติดต่อขอชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขา ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2559
 7.ประกาศผลนักศึกษาขอกลับเข้ามาเรียนใหม่ ภาคเรียน 1/2559
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอกลับเข้ามาเรียนใหม่
ให้นักศีกษาขอกลับเข้ามาเรียนใหม่ เข้ามาดูประกาศรายชื่อตาม Link ด้านล่าง

ประกาศผลนศ.ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่ RE-ENT 1/2559 Click

มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องทะเบียนฯ หรือ โทร 02 763 2600 ต่อ 2634(ชนัญญา)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2559
 8.นักศึกษาใหม่ที่มีข้อความ "ท่านยังส่งเอกสารไม่ครบ...."
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการบันทึกและตรวจสอบเอกสารที่นักศึกษานำส่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในสิ้นเดือน มิ.ย. 59
ดังนั้นนักศึกษาที่ส่งเอกสารมาแล้วแต่ระบบบริการการศึกษายังโชว์ข้อความนี้ จึงขอให้นักศึกษาอย่าเพิ่งตกใจ
หากหลังจากวันที่ 30 มิ.ย. 59 ไปแล้ว ยังปรากฎข้อความดังกล่าว ขอให้นักศึกษาใหม่รีบมาติดต่อที่ห้องทะเบียนนะคะ

หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่ยังไม่ได้นำเอกสารมาส่ง ขอให้รีบนำส่ง ไม่เกินวันที่ 3 มิ.ย. 59
2. เอกสารที่เป็นสำเนาต้องระบุคำว่า "สำเนาถูกต้อง " และลงชื่อนักศึกษากำกับด้วย
3.โปรด เขียนรหัสนักศึกษาลงบนหัวมุมด้านขวาของเอกสารที่นำส่ง
4. จะต้องนำใบแจ้งเอกสารค้างส่งมายื่นด้วยนะคะ
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมาณผล   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2559
 9.ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษา ประสานงานทะเบียนและประมวลผล ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา
วันที่ 28 - 29 เมษายน 2559

นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอด / ชำระเงิน
วันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2559
**นักศึกษากรุณาตรวจสอบรายวิชา ก่อนการชำระเงิน**
กรณีนักศึกษาไม่สามารถเข้าระบบได้เนื่องจากล๊อคระบบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาปลดก่อน

ยกเลิกผลการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษากรณีนักศึกษาไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาร่วมกับรายวิชาทฤษฎี
นักศึกษามีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษา หรือที่งานทะเบียนและประมวลผล

ลงทะเบียนรายวิชาภาคทฤษฎี
ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปริญญาโท
วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2559

ระดับปริญญาตรี
วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2559
ลงทะเบียนชุดกระเช้าวิชา วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2559

พิมพ์ใบแจ้งยอด / ชำระเงิน
วันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2559

ยกเลิกผลการลงทะเบียน เนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวัน เวลาที่กำหนด
วันที่ 21 พฤษภาคม 2559

ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
1. นักศึกษาตรวจสอบชุดกระเช้าวิชารหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน วันเวลาเรียน ให้ถูกต้อง
2. นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอปลดล๊อคการลงทะเบียน
3. นักศึกษาตรวจสอบปฏิทินการศึกษา / ลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด
4. ตรวจสอบถูกต้องรายวิชาที่ลงทะเบียน / กดยืนยันผลการลงทะเบียน
5. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน / ชำระเงิน ภายในวันที่กำหนด

หมายเหตุ กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบงานทะเบียน Online ได้ นักศึกษาจะต้องติดต่อขอคำร้องเขียนใบลงทะเบียน(สีฟ้า) ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล กรอกข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ ยื่นให้อาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรลงนามรับทราบ / อนุมัติ และนำมายื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนต่ำกว่า หรือสูงกว่าหน่วยกิตที่กำหนดจะต้องยื่นคำร้องขออนุมัติจากคณบดี
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2559
 10.คู่มือใช้งานระบบทะเบียนฯ ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th
สำหรับนักศึกษา **ลงทะเบียน Online**
นักศึกษาทุกท่าน สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนฯ
ผ่านทาง Website http://reg.tni.ac.th โดย คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666