ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาใหม่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้วกรุณาดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าระบบ reg.tni.ac.th เพื่อลงทะเบียนรับรหัสนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. - 3 มี.ค. 60 คลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิดีโอสาธิต หรือคลิกเพื่อดูขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าระบบ คลิ๊กที่นี่เพื่อดูขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าระบบ
2. เข้าระบบ reg.tni.ac.th โดยรหัสประจำตัวนักศึกษาที่ได้รับ เพื่อกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 พร้อมพิมพ์ประวัติเพื่อนำมายื่นในวันรายงานตัว
3. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินที่ระบบ reg.tni.ac.th และชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคาร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2560 พร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำมายื่นติดต่อขอรับใบเสร็จการชำระเงิน ในวันรายงานตัว
4. นำหลักฐานการชำระเงิน แบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง และหลักฐานการสมัครเรียนทั้งหมด นำมายื่นในวันรายงานตัว / ขึ้นทะเบียน
5. รายงานตัว / ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามวัน เวลา ที่กำหนด คลิ๊กที่นี่
6. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันฯ ติดเข็มและครื่องหมายสถาบันฯ ให้เรียบร้อย ในวันรายงานตัว ระเบียบการแต่งกาย คลิ๊กที่นี่
7. นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

*หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล เบอร์โทรศัพท์: 02-763-2600 ต่อ 2501 2502 2505 2608 2634
เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ ติดต่อ โทร. 02-763-2600 ต่อ 2501 หรือ 2646
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 ธันวาคม 2559
 2.สอบปลายภาคการศึกษา 2/2559(ด่วนมาก)
ปริญญาตรี ปริญญาตรี(ภาคพิเศษ)
วันที่ 14 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
การดูตารางสอบกรุณาเปลี่ยนปี ภาคการศึกษา เป็น 2/2559
การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ
1. นักศึกษากรุณาตรวจสอบวัน เวลา ที่นั่งสอบ ห้องสอบ ให้ถูกต้อง
2. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาให้เรียบร้อยถูกต้องก่อนเข้าห้องสอบ
3. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ

ตรวจสอบตารางสอบซ้ำซ้อน ปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559
1.1) ตรวจสอบ วัน เวลา และ ห้องสอบ ให้ชัดเจนทาง Web site หรือ ประกาศรายชื่อที่บอร์ด หน้าห้องงานการเรียนการสอน (ห้อง A116 ประตูที่ 2 ถัดจากห้องทะเบียนฯ)
1.2) รายชื่อนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน ตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบได้ >==คลิกที่นี่
==<
1.3) แนวปฏิบัติในการสอบซ้อน>=== แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่มีตารางสอบซ้อน===<

**นักศึกษาที่ไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา เนื่องจากสูญหาย จะต้องติดต่อ
ขอคำร้องเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ชั้น 2 ห้องการเงิน และนำคำร้องยื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล เพื่อออกบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   7 กุมภาพันธ์ 2560
 3.รายวิชาภาษาอังกฤษที่จะเปิด 3/2559(ด่วน)

1. ENL-202 English for Communication 4 อ. กรทิพย์ รัตนภุมมะ
2. ENL-403 English for Presentation อ. พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์
3. ENL-410 English –Thai Translation for Business and Industry อ. กฤษณะ โฆษชุณหนันท์
4. ENL-411 English through Multimedia อ. อมราวดี ทัพพุน
5. ENL-412 English for Proficiency Test Preparation ผศ.ดร. วิภาณี เพ็งเนตร
6. ENL-415 Reading and Writing Skills in English อ.ดร. บัณฑิต อนุญาหงษ์
7. ENL-419 Academic Reading อ. กฤษณะ โฆษชุณหนันท์

นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวให้มาลงชื่อที่เลขานุการ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ห้อง A401 ภายในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

*** รายวิชาดังกล่าวจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อมีจำนวนนักศึกษา 20 คนขึ้นไปเท่านั้น ***
ประกาศโดย   สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา   วันที่ประกาศ   7 กุมภาพันธ์ 2560
 4.แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/59
(วันที่ 31 ต.ค. - 18 พ.ย. 59)

เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่2/59 เป็นภาคเรียนสุดท้าย

*สำคัญมาก* โปรดอ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666