ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่3 ต.ค. 2559 6 ต.ค. 2559
  -  ยื่นคำร้องขอย้ายสาขา/คณะ (ยกเว้น นศ.ปี 1)3 ต.ค. 2559 6 ต.ค. 2559
  -  ช่วงวันลงทะเบียนนักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาโดยงานทะเบียนและประมวลผล28 พ.ย. 2559 0:00 น.28 พ.ย. 2559 0:00 น.
  -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร ฝึกงาน/สหกิจศึกษา30 พ.ย. 2559 8:00 น.1 ธ.ค. 2559 19:30 น.
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา2 ธ.ค. 2559 2 ธ.ค. 2559
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE10 ต.ค. 2559 8:30 น.14 ต.ค. 2559 17:00 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียนออนไลน์เป็นชุดวิชา10 ต.ค. 2559 8:30 น.12 ต.ค. 2559 17:00 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน10 ต.ค. 2559 8:30 น.14 ต.ค. 2559 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 4 (รหัส 56 ลงทะเบียน)10 ต.ค. 2559 8:30 น.14 ต.ค. 2559 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 3 (รหัส 57 ลงทะเบียน)10 ต.ค. 2559 8:30 น.14 ต.ค. 2559 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 2 (รหัส 58 ลงทะเบียน)11 ต.ค. 2559 8:30 น.14 ต.ค. 2559 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 1 (รหัส 59 ลงทะเบียน)12 ต.ค. 2559 8:00 น.14 ต.ค. 2559 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน)13 ต.ค. 2559 8:30 น.14 ต.ค. 2559 17:00 น.
  -  ช่วงการลดรายวิชา (ช่วงลงทะเบียน)13 ต.ค. 2559 8:30 น.14 ต.ค. 2559 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่มรายวิชา (ช่วงลงทะเบียน)13 ต.ค. 2559 8:30 น.14 ต.ค. 2559 17:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment30 พ.ย. 2559 8:00 น.1 ธ.ค. 2559 19:30 น.
  -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร30 พ.ย. 2559 0:00 น.1 ธ.ค. 2559 0:00 น.
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.317 ต.ค. 2559 17 ต.ค. 2559
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)21 ต.ค. 2559 21 ต.ค. 2559
  -  วันเปิดภาคเรียน25 ต.ค. 2559
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)25 ต.ค. 2559 8:30 น.28 ต.ค. 2559 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด-เปลี่ยน กลุ่มรายวิชา (ช่วงเปิดภาคเรียน)25 ต.ค. 2559 8:30 น.28 ต.ค. 2559 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)25 ต.ค. 2559 8:30 น.28 ต.ค. 2559 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)25 ต.ค. 2559 8:30 น.28 ต.ค. 2559 17:00 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน (มีค่าธรรมเนียม)25 ต.ค. 2559 8:30 น.28 ต.ค. 2559 17:00 น.
  -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment)25 ต.ค. 2559 8:30 น.28 ต.ค. 2559 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment25 ต.ค. 2559 28 ต.ค. 2559
  -  ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา25 ต.ค. 2559 0:00 น.24 พ.ย. 2559 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งการปิดรายวิชา31 ต.ค. 2559 31 ต.ค. 2559
  -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online31 ต.ค. 2559 0:00 น.18 พ.ย. 2559 17:00 น.
  -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา7 ธ.ค. 2559
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค19 ธ.ค. 2559 0:00 น.23 ธ.ค. 2559 0:00 น.
  -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)26 ธ.ค. 2559 8:00 น.27 ม.ค. 2560 17:00 น.
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)27 ม.ค. 2560
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา6 ก.พ. 2560 8:30 น.24 ก.พ. 2560 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน10 ก.พ. 2560
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค14 ก.พ. 2560 24 ก.พ. 2560
  -  วันปิดภาคเรียน25 ก.พ. 2560
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน3 มี.ค. 2560
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet3 มี.ค. 2560
  -  วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์14 มี.ค. 2560
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์24 มี.ค. 2560
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.524 มี.ค. 2560 24 มี.ค. 2560
  -  ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิต1 ส.ค. 2560 8:30 น.20 ส.ค. 2560 17:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666