ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2557  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียนนักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาโดยงานทะเบียนและประมวลผล2 ต.ค. 2557 3 ต.ค. 2557
  -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment) เฉพาะสหกิจศึกษา6 ต.ค. 2557 8:30 น.9 ต.ค. 2557 17:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment เฉพาะสหกิจศึกษา6 ต.ค. 2557 8:30 น.9 ต.ค. 2557 17:00 น.
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา10 ต.ค. 2557 10 ต.ค. 2557
  -  ยื่นคำร้องขอย้ายสาขา/คณะ13 ต.ค. 2557 16 ต.ค. 2557
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่13 ต.ค. 2557 16 ต.ค. 2557
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE13 ต.ค. 2557 8:30 น.17 ต.ค. 2557 17:00 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียนออนไลน์เป็นชุดวิชา13 ต.ค. 2557 8:30 น.15 ต.ค. 2557 17:00 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน13 ต.ค. 2557 8:30 น.17 ต.ค. 2557 17:00 น.
  -  รหัส 54 ลงทะเบียน13 ต.ค. 2557 8:30 น.17 ต.ค. 2557 17:00 น.
  -  รหัส 55 ลงทะเบียน13 ต.ค. 2557 8:30 น.17 ต.ค. 2557 17:00 น.
  -  รหัส 56 ลงทะเบียน14 ต.ค. 2557 8:30 น.17 ต.ค. 2557 17:00 น.
  -  รหัส 57 ลงทะเบียน15 ต.ค. 2557 8:30 น.17 ต.ค. 2557 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน)27 ต.ค. 2557 8:30 น.31 ต.ค. 2557 17:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment27 ต.ค. 2557 31 ต.ค. 2557
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)22 ต.ค. 2557
  -  วันเปิดภาคเรียน27 ต.ค. 2557
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)27 ต.ค. 2557 8:30 น.31 ต.ค. 2557 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)27 ต.ค. 2557 8:30 น.31 ต.ค. 2557 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการถอน-ยกเลิกรายวิชา (ช่วงล่าช้า)27 ต.ค. 2557 8:30 น.31 ต.ค. 2557 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด-เปลี่ยน กลุ่มรายวิชา (ช่วงเปิดภาคเรียน)27 ต.ค. 2557 8:30 น.31 ต.ค. 2557 17:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร(ช่วงลงทะเบียนล่าช้า) โดยใช้ใบ Bill payment27 ต.ค. 2557 8:30 น.31 ต.ค. 2557 19:30 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน (มีค่าธรรมเนียม)27 ต.ค. 2557 8:30 น.31 ต.ค. 2557 17:00 น.
  -  ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา27 ต.ค. 2557 25 พ.ย. 2557
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่มล่าช้า (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)1 พ.ย. 2557
  -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online3 พ.ย. 2557 8:30 น.21 พ.ย. 2557 17:00 น.
  -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา8 ธ.ค. 2557
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค22 ธ.ค. 2557 30 ธ.ค. 2557
  -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)5 ม.ค. 2558 30 ม.ค. 2558
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)30 ม.ค. 2558
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา9 ก.พ. 2558 0:01 น.27 ก.พ. 2558 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน13 ก.พ. 2558
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค16 ก.พ. 2558 27 ก.พ. 2558
  -  วันปิดภาคเรียน28 ก.พ. 2558
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน6 มี.ค. 2558
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet6 มี.ค. 2558 6 มี.ค. 2558
  -  วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์16 มี.ค. 2558
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์27 มี.ค. 2558
  -  ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิต29 มิ.ย. 2558 8:30 น.17 ก.ค. 2558 17:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666