ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2557  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE16 มี.ค. 2558 8:30 น.18 มี.ค. 2558 17:00 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน16 มี.ค. 2558 8:30 น.18 มี.ค. 2558 17:00 น.
  -  รหัส 54 ลงทะเบียน16 มี.ค. 2558 8:30 น.18 มี.ค. 2558 17:00 น.
  -  รหัส 55 ลงทะเบียน16 มี.ค. 2558 8:30 น.18 มี.ค. 2558 17:00 น.
  -  รหัส 56 ลงทะเบียน16 มี.ค. 2558 8:30 น.18 มี.ค. 2558 17:00 น.
  -  รหัส 57 ลงทะเบียน17 มี.ค. 2558 8:30 น.18 มี.ค. 2558 17:00 น.
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)20 มี.ค. 2558
  -  วันเปิดภาคเรียน23 มี.ค. 2558
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)23 มี.ค. 2558 8:30 น.27 มี.ค. 2558 17:00 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน (มีค่าธรรมเนียม)23 มี.ค. 2558 27 มี.ค. 2558
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)23 มี.ค. 2558 8:30 น.27 มี.ค. 2558 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการถอน-ยกเลิกรายวิชา (ช่วงล่าช้า)23 มี.ค. 2558 8:30 น.27 มี.ค. 2558 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด-เปลี่ยน กลุ่มรายวิชา (ช่วงเปิดภาคเรียน)23 มี.ค. 2558 27 มี.ค. 2558
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร(ช่วงลงทะเบียนล่าช้า) โดยใช้ใบ Bill payment23 มี.ค. 2558 8:30 น.27 มี.ค. 2558 20:00 น.
  -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment)23 มี.ค. 2558 27 มี.ค. 2558
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่มล่าช้า (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)30 มี.ค. 2558
  -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online30 มี.ค. 2558 8:00 น.17 เม.ย. 2558 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)20 เม.ย. 2558 8 พ.ค. 2558
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)8 พ.ค. 2558
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา11 พ.ค. 2558 0:01 น.22 พ.ค. 2558 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน19 พ.ค. 2558
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค20 พ.ค. 2558 22 พ.ค. 2558
  -  วันปิดภาคเรียน23 พ.ค. 2558
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet29 พ.ค. 2558 29 พ.ค. 2558
  -  ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิต1 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666