ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2558  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE12 ต.ค. 2558 8:30 น.16 ต.ค. 2558 17:00 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียนออนไลน์เป็นชุดวิชา12 ต.ค. 2558 15 ต.ค. 2558
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่9 ต.ค. 2558 13 ต.ค. 2558
  -  ยื่นคำร้องขอย้ายสาขา/คณะ9 ต.ค. 2558 8:30 น.13 ต.ค. 2558 17:00 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน12 ต.ค. 2558 8:30 น.16 ต.ค. 2558 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 4 (รหัส 55 ลงทะเบียน)12 ต.ค. 2558 8:30 น.16 ต.ค. 2558 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 3 (รหัส 56 ลงทะเบียน)13 ต.ค. 2558 8:30 น.16 ต.ค. 2558 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 2 (รหัส 57 ลงทะเบียน)14 ต.ค. 2558 8:30 น.16 ต.ค. 2558 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 1 (รหัส 58 ลงทะเบียน)16 ต.ค. 2558 8:30 น.18 ต.ค. 2558 17:00 น.
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.319 ต.ค. 2558 19 ต.ค. 2558
  -  วันเปิดภาคเรียน26 ต.ค. 2558
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร(ช่วงลงทะเบียนล่าช้า) โดยใช้ใบ Bill payment26 ต.ค. 2558 8:30 น.30 ต.ค. 2558 19:30 น.
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่มล่าช้า (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)31 ต.ค. 2558
  -  ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา26 ต.ค. 2558 24 พ.ย. 2558
  -  แจ้งจบ ป.ตรี (ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล)2 พ.ย. 2558
  -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online2 พ.ย. 2558 8:30 น.20 พ.ย. 2558 17:00 น.
  -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา8 ธ.ค. 2558
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค21 ธ.ค. 2558 29 ธ.ค. 2558
  -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)30 ธ.ค. 2558 8:30 น.29 ม.ค. 2559 17:00 น.
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)29 ม.ค. 2559
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา8 ก.พ. 2559 8:30 น.26 ก.พ. 2559 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน12 ก.พ. 2559
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค15 ก.พ. 2559 26 ก.พ. 2559
  -  วันปิดภาคเรียน27 ก.พ. 2559
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน4 มี.ค. 2559
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet4 มี.ค. 2559 4 มี.ค. 2559
  -  วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์14 มี.ค. 2559
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์25 มี.ค. 2559
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.525 มี.ค. 2559 25 มี.ค. 2559
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.715 ก.ค. 2559 15 ก.ค. 2559
  -  ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิต1 ส.ค. 2559 21 ส.ค. 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666