ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2557  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ยื่นคำร้องขอย้ายสาขา/คณะ (ยกเว้น นศ.ปี 1)21 เม.ย. 2557 9 พ.ค. 2557
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่21 เม.ย. 2557 9 พ.ค. 2557
  -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน12 พ.ค. 2557 8:30 น.16 พ.ค. 2557 17:00 น.
  -  รหัส 54 ลงทะเบียน12 พ.ค. 2557 8:30 น.16 พ.ค. 2557 17:00 น.
  -  รหัส 55 ลงทะเบียน14 พ.ค. 2557 8:30 น.16 พ.ค. 2557 17:00 น.
  -  รหัส 56 ลงทะเบียน15 พ.ค. 2557 8:30 น.16 พ.ค. 2557 17:00 น.
  -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment)2 มิ.ย. 2557 8:30 น.6 มิ.ย. 2557 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment2 มิ.ย. 2557 0:00 น.6 มิ.ย. 2557 0:00 น.
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)23 พ.ค. 2557 23 พ.ค. 2557
  -  วันเปิดภาคเรียน2 มิ.ย. 2557
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)2 มิ.ย. 2557 8:30 น.6 มิ.ย. 2557 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด-เปลี่ยน กลุ่มรายวิชา (ช่วงเปิดภาคเรียน)2 มิ.ย. 2557 6 มิ.ย. 2557
  -  ช่วงลดรายวิชาได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน (มีค่าธรรมเนียม)2 มิ.ย. 2557 6 มิ.ย. 2557
  -  ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา2 มิ.ย. 2557 1 ก.ค. 2557
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่มล่าช้า (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)7 มิ.ย. 2557
  -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online9 มิ.ย. 2557 0:00 น.27 มิ.ย. 2557 17:00 น.
  -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา15 ก.ค. 2557
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค21 ก.ค. 2557 29 ก.ค. 2557
  -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)30 ก.ค. 2557 8:00 น.5 ก.ย. 2557 17:00 น.
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)5 ก.ย. 2557
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา15 ก.ย. 2557 0:00 น.3 ต.ค. 2557 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน19 ก.ย. 2557
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค22 ก.ย. 2557 3 ต.ค. 2557
  -  วันปิดภาคเรียน4 ต.ค. 2557
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet10 ต.ค. 2557
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์31 ต.ค. 2557
  -  ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิต1 ก.ย. 2557 0:01 น.20 ก.ย. 2557 17:00 น.
  -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษาปี 17 มิ.ย. 2557 8:00 น.15 มิ.ย. 2557 17:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666