ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2558  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่7 เม.ย. 2558 24 เม.ย. 2558
  -  ยื่นคำร้องขอย้ายสาขา/คณะ (ยกเว้น นศ.ปี 1)7 เม.ย. 2558 24 เม.ย. 2558
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา8 พ.ค. 2558 0:00 น.8 พ.ค. 2558 0:00 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียนออนไลน์เป็นชุดวิชา11 พ.ค. 2558 8:30 น.15 พ.ค. 2558 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 4 (รหัส 55 ลงทะเบียน)11 พ.ค. 2558 8:30 น.15 พ.ค. 2558 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 3 (รหัส 56 ลงทะเบียน)12 พ.ค. 2558 8:30 น.15 พ.ค. 2558 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 2 (รหัส 57 ลงทะเบียน)13 พ.ค. 2558 8:30 น.15 พ.ค. 2558 17:00 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน2 มิ.ย. 2558
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)2 มิ.ย. 2558 8:30 น.5 มิ.ย. 2558 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด-เปลี่ยน กลุ่มรายวิชา (ช่วงเปิดภาคเรียน)2 มิ.ย. 2558 8:30 น.5 มิ.ย. 2558 17:00 น.
  -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา2 มิ.ย. 2558 8:30 น.5 มิ.ย. 2558 17:00 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน (มีค่าธรรมเนียม)2 มิ.ย. 2558 8:30 น.5 มิ.ย. 2558 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)2 มิ.ย. 2558 5 มิ.ย. 2558
  -  ช่วงวันทำการถอน-ยกเลิกรายวิชา (ช่วงล่าช้า)2 มิ.ย. 2558 5 มิ.ย. 2558
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment2 มิ.ย. 2558 5 มิ.ย. 2558
  -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment)2 มิ.ย. 2558 8:30 น.5 มิ.ย. 2558 19:30 น.
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่มล่าช้า (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)6 มิ.ย. 2558 0:00 น.
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.325 พ.ค. 2558 25 พ.ค. 2558
  -  ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา2 มิ.ย. 2558 1 ก.ค. 2558
  -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online8 มิ.ย. 2558 0:00 น.26 มิ.ย. 2558 17:00 น.
  -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา13 ก.ค. 2558
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค20 ก.ค. 2558 28 ก.ค. 2558
  -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)29 ก.ค. 2558 8:00 น.4 ก.ย. 2558 17:00 น.
  -  วันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI-DAY)7 ส.ค. 2558 7 ส.ค. 2558
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)4 ก.ย. 2558
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา14 ก.ย. 2558 8:30 น.2 ต.ค. 2558 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน18 ก.ย. 2558
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค21 ก.ย. 2558 2 ต.ค. 2558
  -  วันปิดภาคเรียน3 ต.ค. 2558
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน9 ต.ค. 2558
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet9 ต.ค. 2558
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์30 ต.ค. 2558
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.530 ต.ค. 2558 30 ต.ค. 2558
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.715 ก.ค. 2559 15 ก.ค. 2559
  -  วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์14 มี.ค. 2559
  -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษาปี 11 ก.พ. 2558 8:00 น.30 ส.ค. 2558 17:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666